ผู้สอน

นายพงศ์พัทธ์ มังคละคีรี

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 9  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 8 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
๓๐๓๐๒๔๑๒
เทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
ป.ตรี ปี2
2
2559
รอตรวจสอบ
๓๐๓๐๒๔๓๐
โครงงานพิเศษ
ป.ตรี ปี2
2
2559
รอตรวจสอบ
๓๐๓๐๒๔๓๐
โครงงานพิเศษ
ปวช.2
2
2559
รอตรวจสอบ
๓๐๓๐๒๔๑๒
เทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
ป.ตรี ปี2
2
2559
รอตรวจสอบ
20305115
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ปวส.1 สายม.6
2
2559
ส่งแล้ว
20305115
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ปวส.1 สายตรง
2
2559
ส่งแล้ว
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเพื่ออาชีพ
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20305123
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.2 สายม.6
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331