ผู้สอน

ผศ.วีรธรรม ไชยยงค์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 21  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 21 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30201230
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ป.ตรี ปี2
1
2562
ส่งแล้ว
20111204
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า
ปวส.1,2
2
2561
ส่งแล้ว
20100903
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10111402
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20111203
ดิจิตอลประยุกต์
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10800202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10304119
ดิจิตอลเบื้องต้น
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10111407
ดิจิตอลเบื้องต้น
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10111301
เขียนแบบไฟฟ้า
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
20111203
วิชาดิจิตอลประยุกต์
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
30202130
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ป.ตรี ปี2
1
2560
ส่งแล้ว
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
30201230
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ป.ตรี ปี2
2
2559
ส่งแล้ว
10304115
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10800202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10111407
ดิจิตอลเบื้องต้น
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
30201230
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ป.ตรี ปี2
2
2559
ส่งแล้ว
10800202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10304115
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10111407
ดิจิตอลเบื้องต้น
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331