ผู้สอน

นายทรงพล วิจารณ์จักร

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 14  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 22 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30304330
อุณหพลศาสตร์
ป.ตรี ปี1
1
2563
รอตรวจสอบ
30208408
การทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล
ป.ตรี ปี2
1
2563
รอตรวจสอบ
30208401
อุณหพลศาสตร์
ป.ตรี ปี1
3
2562
รอตรวจสอบ
30208401
อุณหพลศาสตร์
ป.ตรี ปี1
3
2562
รอตรวจสอบ
30208310
การปฏิบัติการสัมมนาทางเทคโนโลยีเครื่องกล
ป.ตรี ปี1
2
2562
รอตรวจสอบ
30208310
การปฏิบัติการสัมมนาทางเทคโนโลยีเครื่องกล
ป.ตรี ปี1
2
2562
รอตรวจสอบ
30208309
การสัมมนาทางเทคโนโลยีเครื่องกล
ป.ตรี ปี1
2
2562
รอตรวจสอบ
20108603
โครงการ 2
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
20108308
งานทดลองเครื่องกล
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
10108705
งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น
ปวช.3
2
2562
รอตรวจสอบ
10108302
งานเครื่องยนต์ดีเซล
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
30208408
การทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล
ป.ตรี ปี2
1
2562
รอตรวจสอบ
30208408
การทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล
ป.ตรี ปี2
1
2562
ส่งแล้ว
20108602
โครงการ 1
ปวส.2
1
2562
ส่งแล้ว
10108307
กลศาสตร์เครื่องกล
ปวช.3
1
2562
ส่งแล้ว
10108301
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ปวช.2
1
2562
ส่งแล้ว
3020841
การทำความเย็นและปรับอากาศ
ป.ตรี ปี1
2
2561
ส่งแล้ว
30208401
การทำความเย็นและปรับอากาศ
ป.ตรี ปี1
2
2561
ส่งแล้ว
10108705
งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื่องต้น
ปวช.3
2
2561
ส่งแล้ว
10100207
งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น
ปวช.2
2
2561
ส่งแล้ว
20108901
งานจักรยารยนต์และเครื่องยนต์เล็ก
ปวส.1
2
2561
ส่งแล้ว
20108304
งานส่งถ่ายกำลัง
ปวส.2
2
2561
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331