ผู้สอน

ผศ.ธนภร วัฒนนวลสกุล

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 19  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 18 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20000506
แคลคูลัส 1
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
20000502
คณิตศาสตร์ในงานอุตสาหกรม
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20004104
คณิตศาสตร์และสถิติในงานอาชีพ
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20000506
แคลคูลัส 1
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20000502
คณิตศาสตร์ในงานอุตสาหกรม
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20004105
คณิตศาสตร์และสถิติในงานอาชีพ
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20004102
คณิตศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20004106
แคลคูลัส
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20004106
แคลคูลัส1
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20004102
คณิตศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20004106
แคลคูลัส1
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20004104
คณิตศาสตร์และสถิติในงานอาชีพ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20004102
คณิตศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
30103116
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ป.ตรี ปี1
2
2559
รอตรวจสอบ
30005102
คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
ป.ตรี ปี1
1
2559
รอตรวจสอบ
20004102
คณิตศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20000506
แคลคูลัส1
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20000502
คณิตศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331