ผู้สอน

นางสาวพรพิรุณ แม้นประเสริฐ

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 14  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 14 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10002108
ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับช่าง
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10000204
ภาษาอังกฤษฟังพูด 2
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10000202
ภาษาอังกฤษในชีวิต 2
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20527306
การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10220412
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10527404
ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวโรงแรม
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10000203
ภาษาอังกฤษฟังพูด 1
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10002101
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20002101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20002106
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจและสังคม
ปวส.1
1
2559
ส่งแล้ว
1000203
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ปวช.1
1
2559
ส่งแล้ว
10002102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10000205
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10000204
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331