ผู้สอน

นางสาวอ้อมทิพย์ มาลีลัย

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 10  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 11 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20007107
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ปวส.1
1
2560
รอตรวจสอบ
10000801
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
ปวช.3
1
2560
รอตรวจสอบ
10001101
ภาษาไทยพื้นฐาน
ปวช.1
1
2560
รอตรวจสอบ
20007107
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ปวส.1
1
2560
รอตรวจสอบ
10000801
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
ปวช.3
1
2560
รอตรวจสอบ
10001101
ภาษาไทยพื้นฐาน
ปวช.1
1
2560
รอตรวจสอบ
20001101
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
ปวส.1
1
2559
รอตรวจสอบ
10001101
ภาษาไทยพื้นฐาน
ปวช.1
1
2559
รอตรวจสอบ
10001102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ปวช.1
2
2559
รอตรวจสอบ
10000801
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
20000801
เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331