ผู้สอน

นายสุรชาติ มงคลสวัสดิ์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 14  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 15 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10112409
Computer Services
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10112410
Computer Network
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10112410
Computer Network
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10112410
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10112410
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10112407
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20112302
ดิจิตอลเทคนิค
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10305123
งานบริการคอมพิวเตอร์
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
20112308
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10305122
ไมโครโปรเซสเซอร์
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
20305215
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
10305125
คอมพิวเตอร์เครือข่าย
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
10305122
ไมโครโปรเซสเซอร์
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10305123
งานบริการคอมพิวเตอร์
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331