ผู้สอน

นางสาววัชราภรณ์ เครือพันธ์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 27  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 27 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20114206
สถาปัตยกรรมไทย
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20114403
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20114901
ศิลปะและภาพร่างเพื่อการออกแบบ
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10114603
โครงการ
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10114308
ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10114202
ศิลปะและภาพร่าง
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20114603
โครงการ
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20114205
แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10114407
สถาปัตยกรรมไทย
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10114405
การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10114302
การออกแบบสถาปัตยกรรม2
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10114206
ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20114303
การออกแบบสถาปัตยกรรม3
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20114206
สถาปัตยกรรมไทย
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20114403
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
20114901
ศิลปะและภาพร่างเพื่อการออกแบบ
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10114603
โครงการ
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10114308
ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10114202
ศิลปะและภาพร่าง
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
20114302
การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20114308
วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20114203
การเขียนแบบก่อสร้าง 1
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10307113
ระบบสุขาภิบาล
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10307126
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10114203
พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10114410
เทคนิคก่อสร้าง 2
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10114206
ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331