ผู้สอน

นายสิทธิชัย เสนารัตน์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 29  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 33 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
3020127
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
ป.ตรี ปี2
1
2562
ส่งแล้ว
10111417
อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ปวช.3
1
2562
ส่งแล้ว
20111307
เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
ปวส.2
1
2562
ส่งแล้ว
10111307
เครื่องทำความเย็น
ปวช.2
1
2562
ส่งแล้ว
20111307
เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10111307
เครื่องทำความเย็น
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
20111307
เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20111307
เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
10111307
เครื่องทำความเย็น
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10111307
เครื่องทำความเย็น
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10304121
การประมาณการการติดตั้งไฟฟ้า
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10111406
เครื่องปรับอากาศ
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10111308
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10111403
การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10111305
การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20111401
การติดตั้งไฟฟ้า 2
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
10001610
ความปลอดภัยในโรงงาน
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10111307
เครื่องทำความเย็น
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
20111307
เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20300003
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
10304120
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10304124
การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
20111306
ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20304201
การติดตั้งไฟฟ้า 2
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
10304112
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
30005103
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ป.ตรี ปี1
2
2559
ส่งแล้ว
30201227
การออกแบบระบบไฟฟ้า
ป.ตรี ปี1
1
2559
ส่งแล้ว
20304007
การออกแบบระบบไฟฟ้า
ปวส.2
1
2559
ส่งแล้ว
20304007
การออกแบบระบบไฟฟ้า
ปวส.2
1
2559
ส่งแล้ว
10111301
เขียนแบบไฟฟ้า
ปวช.1
1
2559
ส่งแล้ว
10304103
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1
ปวช.2
1
2559
ส่งแล้ว
20304301
เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
ปวส.2
1
2559
ส่งแล้ว
20304010
ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
ปวส.2
1
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331