ผู้สอน

นายกฤษนันต์ มังคละคีรี

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 15  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 15 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20114904
ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20114406
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20114204
มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10114403
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์2
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10114204
วัสดุก่อสร้าง1
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20114907
การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20114304
การออกแบบสถาปัตยกรรม 4
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10114402
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10114303
การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10114203
พื้นฐานการออกแบบ
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20114904
ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20114406
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20114204
วิชามูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10114403
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10114204
วัสดุก่อสร้าง1
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331