ผู้สอน

นางสาวศิริวรรณ เกาแกกูล

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 45  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 47 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20220402
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20220307
เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20220601
โครงการ
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20220302
ธุรการสำนักงาน
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20217302
การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20220306
หลักการติดต่อสื่อสาร
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20220304
หลักการจัดการเอกสาร
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20220901
เครื่องใช้สำนักงานและการพิมพ์เอกสาร
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20220403
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการสำนักงาน
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
20220303
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20220305
การผลิตเอกสารเพื่องานสำนักงาน
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
20220902
งานสารบรรณ
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20220405
เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20220402
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20220307
เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20220601
โครงการ
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20220302
ธุรการสำนักงาน
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20217302
การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20220306
หลักการติดต่อสื่อสาร
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20220304
หลักการจัดการเอกสาร
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20220305
การผลิตเอกสารเพื่องานสำนักงาน
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20220303
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20220901
เครื่องใช้สำนักงานและการพิมพ์เอกสาร
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20220405
เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10200206
พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20217302
การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20220307
เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10220601
โครงการ
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
20200201
หลักเศรษฐศาสตร์
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20220304
หลักการจัดการเอกสาร
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10200206
พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20220406
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปวส.2
2
2560
รอตรวจสอบ
20220401
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน
ปวส.2
2
2560
รอตรวจสอบ
20220403
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการสำนักงาน
ปวส.2
2
2560
รอตรวจสอบ
20220301
การจัดสำนักงานสมัยใหม่
ปวส.2
2
2560
รอตรวจสอบ
10220403
การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
ปวช.2
2
2560
รอตรวจสอบ
20220404
การประชาสัมพันธ์เพื่อสำนักงาน
ปวส.2
2
2560
รอตรวจสอบ
20220303
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน
ปวส.1
2
2560
รอตรวจสอบ
10220402
พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา
ปวช.2
1
2560
รอตรวจสอบ
10220406
เอกสารธุรกิจ
ปวช.2
1
2560
รอตรวจสอบ
10220306
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานเลขานุการ
ปวช.2
1
2560
รอตรวจสอบ
20220306
หลักการติดต่อสื่อสาร
ปวส.2
1
2560
รอตรวจสอบ
10220301
การบริหารงานสำนักงาน
ปวช.3
1
2560
รอตรวจสอบ
20220304
หลักการจัดการเอกสาร
ปวส.2
1
2560
รอตรวจสอบ
20217302
การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
ปวส.2
1
2560
รอตรวจสอบ
20200201
หลักเศรษฐศาสตร์
ปวส.2
1
2560
รอตรวจสอบ

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331