ผู้สอน

นายชูธง สัมมัตตะ

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 44  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 44 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30201220
ปฎิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
ป.ตรี ปี1
2
2562
รอตรวจสอบ
30201249
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี1
2
2562
รอตรวจสอบ
30201249
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี1
2
2562
รอตรวจสอบ
30201220
ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
ป.ตรี ปี1
2
2562
รอตรวจสอบ
20111703
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
30201216
การออกแบบวงจรลอจิกและดิจิตอล
ป.ตรี ปี1
1
2562
รอตรวจสอบ
30201214
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
ป.ตรี ปี1
1
2562
รอตรวจสอบ
20111902
เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20111202
เครื่องวัดไฟฟ้า
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
30201216
การออกแบบวงจรลอจิกและดิจิตอล
ป.ตรี ปี1
1
2562
ส่งแล้ว
30201214
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
ป.ตรี ปี1
1
2562
ส่งแล้ว
20111902
เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
ปวส.1
1
2562
ส่งแล้ว
20111202
เครื่องวัดไฟฟ้า
ปวส.1
1
2562
ส่งแล้ว
30201249
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี1
2
2561
ส่งแล้ว
30201249
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี1
2
2561
ส่งแล้ว
20111202
เครื่องวัดไฟฟ้า
ปวส.1
2
2561
ส่งแล้ว
10111407
ดิจิตอลเบื้องต้น
ปวช.1
2
2561
ส่งแล้ว
10111302
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ปวช.1
2
2561
ส่งแล้ว
20111202
เครื่องวัดไฟฟ้า
ปวส.1
2
2561
ส่งแล้ว
20111201
วงจรไฟฟ้า
ปวส.1
2
2561
ส่งแล้ว
10111407
ดิจิตอลเบื้องต้น
ปวช.1
2
2561
ส่งแล้ว
10111302
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ปวช.1
2
2561
ส่งแล้ว
10111412
ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
20111201
วงจรไฟฟ้า
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20111202
เครื่องวัดไฟฟ้า
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20111902
เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
30201221
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
ป.ตรี ปี1
1
2561
ส่งแล้ว
30201249
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี1
2
2560
ส่งแล้ว
20111201
วงจรไฟฟ้า
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20111202
เครื่องวัดไฟฟ้า
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20111902
เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10111412
ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
20111201
วงจรไฟฟ้า
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20111903
เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20111304
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10300115
เทคนิคการประหยัดพลังงาน
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10111405
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
30201249
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี1
2
2560
ส่งแล้ว
10111302
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20111201
วงจรไฟฟ้า
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20111903
เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20111304
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10300115
เทคนิคการประหยัดพลังงาน
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10111405
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331