ผู้สอน

นายคจรศักดิ์ สิงหันต์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 55  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 54 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
20111202
เครื่องวัดไฟฟ้า
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10111302
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10111402
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10111303
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10111304
เครื่องวัดไฟฟ้า
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
20111202
เครื่องวัดไฟฟ้า
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10111302
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
30201215
การปฎิบัติการวัดทางไฟฟ้า
ป.ตรี ปี1
1
2562
ส่งแล้ว
30201220
ปฎิบัติการวงจรไฟฟ้า
ป.ตรี ปี1
1
2561
ส่งแล้ว
1080-020
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.1
1
2562
ส่งแล้ว
1011-130
เครื่องวัดไฟฟ้า
ปวช.1
1
2562
ส่งแล้ว
1011-130
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ปวช.2
1
2562
ส่งแล้ว
1011-140
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
ปวช.2
1
2562
ส่งแล้ว
10113408
ไฟฟ้าในอาคาร
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10111601
โครงการ 1
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10111701
การติดตั้งไฟฟ้าในโรงงาน
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10111303
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10111304
เครื่องวัดไฟฟ้า
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10000801
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10111701
การติดตั้งไฟฟ้าในโรงงาน
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10111304
เครื่องวัดไฟฟ้า
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10111601
โครงการ 1
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10113408
ไฟฟ้าในอาคาร
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10111303
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
20111202
เครื่องวัดไฟฟ้า
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20100903
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10304110
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
20111703
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20111201
วงจรไฟฟ้า
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10304116
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10111301
เขียนแบบไฟฟ้า
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10111701
การติดตั้งไฟฟ้าในโรงงาน
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
20100903
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
10111402
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10111401
กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10111304
เครื่องวัดไฟฟ้า
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10300104
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
20011305
การติดตั้งไฟฟ้า1
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20300604
ระบบการอนุรักษ์พลังงาน
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
10304110
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10304114
วัสดุกึ่งตัวนำ
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10111305
การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
30201227
การออกแบบระบบไฟฟ้า
ป.ตรี ปี1
1
2559
ส่งแล้ว
20304101
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ปวส.2
1
2559
ส่งแล้ว
20000902
โครงการ
ปวส.2
1
2559
ส่งแล้ว
10304105
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
ปวช.2
1
2559
ส่งแล้ว
10111401
กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า
ปวช.1
1
2559
ส่งแล้ว
10111304
เครื่องวัดไฟฟ้า
ปวช.1
1
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331