ผู้สอน

นายยอดเปรม ภูกำเนิด

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 21  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 23 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30209410
การวิจัยดำเนินงาน
ป.ตรี ปี2
1
2561
ส่งแล้ว
30209304
การศึกษางานอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี1
2
2561
ส่งแล้ว
30209304
การศึกษางานอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี1
2
2561
ส่งแล้ว
30209410
การวิจัยดำเนินการ
ป.ตรี ปี2
2
2561
ส่งแล้ว
30209302
วิศวกรรมการเชื่อม
ป.ตรี ปี2
1
2561
ส่งแล้ว
30209302
วิศวกรรมการเชื่อม
ป.ตรี ปี2
1
2561
ส่งแล้ว
30209302
วิศวกรรมการเชื่อม
ป.ตรี ปี2
2
2560
ส่งแล้ว
30209304
การศึกษางานอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี1
2
2560
ส่งแล้ว
20109601
โครงการ
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20100907
งานคอมพิวเตอร์้บื้องต้น
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
10100208
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10800202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
30209304
การศึกษางานอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี1
2
2560
รอตรวจสอบ
30209302
วิศวกรรมการเชื่อม
ป.ตรี ปี2
2
2560
รอตรวจสอบ
20109701
บันทึกหลังการสอน เทคนิคการประมาณราคา
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10109305
บันทึกหลังการสอน คณิตศาสตร์เครื่องมือกล
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
20110401
การวางแผนงานเชื่อม
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20110309
การทดสอบวัสดุงานเชื่อม
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20109701
เทคนิคการประมาณราคา
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20109702
เทคนิคการอบชุบโลหะ
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10302007
คณิตศาสตร์เครื่องกล
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10109408
ชุบเคลือบผิวโลหะ
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10109305
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331