ผู้สอน

ผศ.วีระ รัตนงาม

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 12  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 15 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30201230
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ป.ตรี ปี2
1
2562
ส่งแล้ว
20111404
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ปวส.2
1
2562
ส่งแล้ว
30201216
การออแบบวงจรลอจิกและดิจิตอล
ป.ตรี ปี1
1
2561
ส่งแล้ว
20111404
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20111205
ดิจิตอลประยุกต์
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10800202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10111303
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
20111404
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20111201
วงจรไฟฟ้า
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
30201221
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
ป.ตรี ปี1
1
2560
ส่งแล้ว
30201216
Digital and Logic Circuit
ป.ตรี ปี1
1
2560
ส่งแล้ว
30201225
ปฏิบัติไมโครโปรเซสเซอร์
ป.ตรี ปี1
2
2559
ส่งแล้ว
30201224
ไมโครโปรเซสเซอร์
ป.ตรี ปี1
2
2559
ส่งแล้ว
20304403
ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
10300104
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331