ผู้สอน

นายบรรจง ทานะสิทธิ์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 35  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 32 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.3
1
2562
ส่งแล้ว
10112306
วงจรพัลซ์และสวิทชิ่ง
ปวช.2
1
2562
ส่งแล้ว
20112909
งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด
ปวส.1
1
2562
ส่งแล้ว
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.3
1
2562
ส่งแล้ว
10112304
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.1
1
2562
ส่งแล้ว
20112902
งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด
ปวส.2
2
2561
ส่งแล้ว
20112904
งานพื้นฐานวงจรพัลซ์และดิจิตอล
ปวส.1
2
2561
ส่งแล้ว
10112309
เครื่องรับวิทยุ
ปวช.1
2
2561
ส่งแล้ว
10112309
เครื่องรับวิทยุ
ปวช.1
2
2561
ส่งแล้ว
20112909
งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10112306
วงจรพัลซ์และสวิทชิ่ง
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10112306
วงจรพัลซ์และสวิทชิ่ง
ปวช.1
1
2559
ส่งแล้ว
10112304
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10305110
วงจรพัลซ์เบื้องต้น
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10112306
วงจรพัลซ์และสวิตชิ่ง
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
20112909
งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10112304
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
20112903
งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20112904
งานพื้นฐานวงจรพัลซ์และดิจิตอล
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10112309
เครื่องรับวิทยุ
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20112301
พัลส์เทคนิค
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20112202
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10112306
วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10305110
วงจรพัลส์เบื้องต้น
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
20112904
งานพื้นฐานวงจรพัลซ์และดิจิตอล
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20112903
งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10112309
เครื่องรับวิทยุ
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20112301
พัลซ์เทคนิค
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20112202
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10112306
วงจรพัลซ์และสวิทซ์
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331