ผู้สอน

นายนรเศรษฐ ไทยแท้

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 31  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 31 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20112417
เทคนิคการอินเทอร์เฟส
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20112403
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10112405
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
20112304
ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20112202
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10112405
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
20112304
ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20112202
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
30302302
ปฎิบัติการวงจรไฟฟ้า
ป.ตรี ปี4
1
2560
รอตรวจสอบ
20305101
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ปวส.2
1
2560
รอตรวจสอบ
10305105
ไอชีและการประยุกต์ช้งาน
ปวช.3
1
2560
รอตรวจสอบ
20112602
โครงการ1
ปวส.2
1
2560
รอตรวจสอบ
10305108
อิเล็กทรอนิกส์อุตสหกรรมเบื้องต้น
ปวช.3
1
2560
รอตรวจสอบ
10305119
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ปวช.3
1
2560
รอตรวจสอบ
20112603
โครงการ2
ปวส.2
2
2560
รอตรวจสอบ
20112403
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ปวส.2
2
2560
รอตรวจสอบ
20112417
เทคนิคการอินเทอร์เฟส
ปวช.1
2
2560
รอตรวจสอบ
30302302
ปฎิบัติการวงจรไฟฟ้า
ป.ตรี ปี4
1
2560
รอตรวจสอบ
20305101
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ปวส.2
1
2560
รอตรวจสอบ
10305105
ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน
ปวช.3
1
2560
รอตรวจสอบ
20112602
โครงการ 1
ปวส.2
1
2560
รอตรวจสอบ
10305108
อิเล็กทรอนิกส์อุตสหกรรมเบื้องต้น
ปวช.3
1
2560
รอตรวจสอบ
20112603
โครงการ 2
ปวส.2
2
2560
รอตรวจสอบ
20112403
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ปวส.2
2
2560
รอตรวจสอบ
20112417
เทคนิคการอินเทอร์เฟส
ปวส.2
2
2560
รอตรวจสอบ
20305101
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ปวส.2
3
2559
ส่งแล้ว
๓๐๓๐๒๔๐๕
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ป.ตรี ปี2
2
2559
ส่งแล้ว
20305104
พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
10305109
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10305002
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10314306
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331