ผู้สอน

ว่าที่ ร.ท.บรรจง ทานะสิทธิ์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 3  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 3 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20305102
เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
10305124
งานบริการเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
20112901
พื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331