ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวี อุดร

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 16  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 16 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30302430
โครงงานพิเศษ
ป.ตรี ปี4
2
2561
ส่งแล้ว
30305201
การบริหารงานอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี3
1
2562
ส่งแล้ว
20112701
คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.2
1
2562
ส่งแล้ว
30302316
สัมมนา
ป.ตรี ปี4
1
2561
ส่งแล้ว
30302430
โครงงานพิเศษ
ป.ตรี ปี4
2
2561
ส่งแล้ว
20112701
คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ม.6)
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20112701
คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สายตรง)
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
10800202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
30302316
สัมมนา
ป.ตรี ปี4
1
2561
ส่งแล้ว
10800202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
20112701
คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20112201
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
30302205
แคลคูลัส
ป.ตรี ปี3
1
2560
ส่งแล้ว
20112701
คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
10305126
คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10112302
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331