ผู้สอน

นายนพฤทธิ์ พรหมลัง

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 30  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 37 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
๒๐๓๐๘๓๐๕
วิชาทำความเย็นและปรับอากาศ
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
๓๐๒๐๘๔๐๒
การปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ
ป.ตรี ปี1
2
2561
ส่งแล้ว
๓๐๒๐๘๔๐๑
การทำความเย็นและการปรับอากาศ
ป.ตรี ปี1
2
2561
ส่งแล้ว
20108403
วิชางานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20108403
งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20108602
โครงการ 1
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
10109601
โครงการ 1
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
20108305
การทำความเย็นและปรับอากาศ
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
30208402
การปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ
ป.ตรี ปี1
3
2560
ส่งแล้ว
30208401
การทำความเย็นและปรับอากาศ
ป.ตรี ปี1
2
2560
ส่งแล้ว
30208401
การทำความเย็นและปรับอากาศ
ป.ตรี ปี1
2
2560
ส่งแล้ว
30208407
การปฏิบัติไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์
ป.ตรี ปี2
1
2560
ส่งแล้ว
30208407
การปฏิบัติไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์
ป.ตรี ปี2
1
2560
ส่งแล้ว
30208406
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์
ป.ตรี ปี2
1
2560
ส่งแล้ว
20108402
งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20108701
เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20108407
งานเกียร์อัตโนมัติ
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20108404
งานไฟฟ้ายานยนต์
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
30208406
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์
ป.ตรี ปี2
1
2560
ส่งแล้ว
30208402
การปฏิบัติการทำความเย็นและการปรับอากาศ
ป.ตรี ปี1
2
2559
ส่งแล้ว
20100203
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
10301120
วิชาปฏิบัติซ่อมเครื่องยนต์
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
20108404
วิชา งานไฟฟ้ารถยนต์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
30208402
การปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ
ป.ตรี ปี1
2
2559
ส่งแล้ว
20300108
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
10000902
โครงการ
ปวช.3
1
2559
ส่งแล้ว
10301115
ปฎิบัติปรับอากาศรถยนต์
ปวช.2
1
2559
ส่งแล้ว
20301114
ปฎิบัติ งานทำความเย็นและปรับอากาศ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20301114
การทำความเย็นและปรับอากาศ
ปวส.2
1
2559
ส่งแล้ว
20301112
งานเกียร์อัตโนมัติ
ปวส.2
1
2559
ส่งแล้ว
30411415
เครื่องทำความเย็นและห้องเย็น
ป.ตรี ปี1
1
2559
ส่งแล้ว
30208411
การปฏิบัติงานในโรงงานเครื่องกล
ป.ตรี ปี1
1
2559
ส่งแล้ว
30208401
การทำความเย็นและปรับอากาศ
ป.ตรี ปี1
2
2559
ส่งแล้ว
20301111
ปฎิบัติงานเครื่องมือกลยานยนต์
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20300108
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20108902
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
10108401
งานเครื่องยนต์เล็ก
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331