ผู้สอน

นายทศพล มานะศรี

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 38  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 38 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30308301
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ป.ตรี ปี1
1
2562
ส่งแล้ว
20112402
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
ปวส.2
1
2562
ส่งแล้ว
2011230
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ปวส.2
1
2562
ส่งแล้ว
10112416
โทรคมนาคมเบื้องต้น
ปวช.1
2
2561
ส่งแล้ว
10100209
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
ปวช.2
2
2561
ส่งแล้ว
20112405
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
ปวส.2
2
2561
ส่งแล้ว
20112405
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
ปวส.2
2
2561
ส่งแล้ว
30302311
ระบบควบคุม
ป.ตรี ปี2
1
2561
ส่งแล้ว
10112416
โทรคมนาคมเบื้องต้น
ปวช.1
2
2561
ส่งแล้ว
10100209
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื่องต้น
ปวช.2
2
2561
ส่งแล้ว
20112405
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
ปวส.2
2
2561
ส่งแล้ว
20112402
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20112402
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20112307
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20112307
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
30302311
ระบบควบคุม
ป.ตรี ปี2
1
2561
ส่งแล้ว
20112307
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20112402
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20112405
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20112405
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10100209
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื่องต้น
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
20112307
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20112307
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20112402
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20112402
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
10100209
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
20112405
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20112402
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20112307
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
30302428
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
ป.ตรี ปี1
1
2560
ส่งแล้ว
30302311
ระบบควบคุม
ป.ตรี ปี2
1
2560
ส่งแล้ว
30302306
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
ป.ตรี ปี1
2
2559
ส่งแล้ว
30302311
ระบบควบคุม
ป.ตรี ปี2
2
2559
ส่งแล้ว
20305122
หุ่นยนต์ในระบบอุตสาหกรรม
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
30302311
ระบบควบคุม
ป.ตรี ปี2
2
2559
ส่งแล้ว
30302306
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
ป.ตรี ปี1
2
2559
ส่งแล้ว
๓๐๓๐๒๔๒๙
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
ป.ตรี ปี1
1
2559
ส่งแล้ว
๓๐๐๐๕๑๐๓
เครื่องจักรไฟฟ้า
ป.ตรี ปี1
1
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331