ผู้สอน

นางอรุณี บุญสว่าง

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 62  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 62 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10220410
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
ปวช.3
2
2562
รอตรวจสอบ
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
20217901
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10217403
โปรแกรมตารางคำนวณ
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20217304
ระบบจัดการฐานข้อมูล
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20217302
การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10217305
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20217306
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20217304
ระบบจัดการฐานข้อมูล
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20217302
การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10217305
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20217306
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20217403
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20217901
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20217303
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20217301
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20217301
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20217403
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20217901
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20217303
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20217301
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20217306
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20217305
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20217304
ระบบจัดการฐานข้อมูล
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20217302
การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20217302
การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20217304
ระบบจัดการฐานข้อมูล
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20217305
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20217306
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20217901
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20217403
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20217301
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20217901
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20217403
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20217301
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20200201
หลักเศรษฐศาสตร์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20217305
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20100907
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20200903
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20217306
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20217304
ระบบจัดการฐานข้อมูล
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20200201
หลักเศรษฐศาสตร์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20200903
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20100907
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20217304
ระบบจัดการฐานข้อมูล
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20217306
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20217305
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
10401407
โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
20217902
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20217301
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20404121
การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20404137
การใช้โปรแกรมสื่อประสม
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20217901
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331