ผู้สอน

นางสาวมงคลรัตน์ สุวรรณทรัพย์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 28  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 35 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20216403
การควบคุมและตรวจสอบภายใน
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20200901
หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20216409
การบัญชีการเงิน
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์กร
ปวส.1
2
2560
รอตรวจสอบ
20200701
กฎหมายธุรกิจ
ปวส.2
2
2560
รอตรวจสอบ
20200905
การบัญชีห้างหุ้นส่วน
ปวส.1
2
2560
รอตรวจสอบ
20200904
หลักการบัญชีเบื้องต้น 2
ปวส.1
2
2560
รอตรวจสอบ
20216403
การควบคุมและตรวจสอบภายใน
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20200901
หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20216409
การบัญชีการเงิน
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10401112
บัญชีสำหรับกิจการพิเศษ
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์กร
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20200701
กฎหมายธุรกิจ
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20200905
การบัญชีห้างหุ้นส่วน
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20200904
หลักการบัญชีเบื้องต้น 2
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20216601
โครงการ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20216403
การควบคุมและตรวจสอบภายใน
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20200903
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20216409
การบัญชีการเงิน
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20216601
โครงการ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20216403
การควบคุมและตรวจสอบภายใน
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20200903
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20216409
การบัญชีการเงิน
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20400301
โครงการ
ปวส.2
1
2559
ส่งแล้ว
20200901
หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
ปวส.1
1
2559
ส่งแล้ว
20216409
การบัญชีการเงิน
ปวส.1
1
2559
ส่งแล้ว
10401108
การบัญชีเกี่ยวกับภาษี
ปวช.2
1
2559
ส่งแล้ว
10401017
กฎหมายพาณิชย์
ปวช.2
1
2559
ส่งแล้ว
20401001
การบัญชีการเงิน
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20401114
การสอบบัญชี
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20200905
การบัญชีห้างห้นส่วน
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20200904
หลักการบัญชีเบื้องต้น 2
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331