ผู้สอน

นายธีระ โลสันตา

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 55  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 58 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20216601
โครงการ
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10800203
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10216403
การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10216305
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10216301
การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10211601
โครงการ
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10200202
การบัญชีเบื้องต้น1
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10216306
ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10216402
การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10216307
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10200203
การบัญชีเบื้องต้น 2
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20216402
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20216601
โครงการ
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20200903
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10800203
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10216403
การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10216305
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10200202
การบัญชีเบื้องต้น 1
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20216601
โครงการ
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20200903
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
10800203
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10216403
การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10216305
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10200202
การบัญชีเบื้องต้น 1
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
20216402
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10401113
การบัญชีสินค้า
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10401106
การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10216307
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10200203
การบัญชีเบื้องต้น 2
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10000704
การเงินส่วนบุคคล
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
20216402
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10000704
การเงินส่วนบุคคล
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10401113
การบัญชีสินค้า
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10401106
การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10216307
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10200203
การบัญชีเบื้องต้น 2
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20216409
การบัญชีการเงิน
ปวส.1
1
2560
20216401
ระบบบัญชี
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20200901
หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10401110
การบัญชีกับคอมพิวเตอร์
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10400301
โครงการ
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10216407
การบัญชีตั๋วเงิน
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
20216409
การบัญชีการเงิน
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20216401
ระบบบัญชี
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20200901
หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10401110
การบัญชีกับคอมพิวเตอร์
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10400301
โครงการ
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10216407
การบัญชีตั๋วเงิน
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10401019
มารยาทและการสมาคม
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10401113
การบัญชีสินค้า
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10401104
การบัญชีเช่าซื้อและขายผ่อนชำระ
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10401106
การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10401105
ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10401103
การบัญชีบริษัทจำกัด
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
20401111
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331