ผู้สอน

ประคองศิลป์ เลิศพีรพงศกุล

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 18  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 17 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10220309
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10220301
การบริหารงานสำนักงาน
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10220406
เอกสารธุรกิจ
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10220402
พิมพ์ดีดอังกฤษขั้นพัฒนา
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10220306
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานเลขานุการ
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10220301
การบริหารงานสำนักงาน
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10217411
อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10200201
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10220407
การบันทึกและถอดข้อความ
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10220401
พิมพ์ไทยขั้นพัฒนา
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10000703
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10401408
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10405301
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10403316
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10403312
การจัดประชุมสัมมนา
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10400021
กฏหมานแรงงานและการประกันสังคม
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331