ผู้สอน

นายตีเพชร ไชยศล

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 43  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 43 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30209203
จิตวิทยาการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี1
1
2562
รอตรวจสอบ
10110412
งานสี
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10110311
งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
20100909
งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10110601
โครงการ
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10110307
เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
2030-310
การวางแผนงานเชื่อม
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
1011-040
งานออกแบบผลิตภัณฑ์
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
2010-090
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
2080-020
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
1011-060
โครงการ
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
1011-042
งานโครงสร้าง
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
2011 - 0
เทคโนโลยีการเชื่อม 1
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
30209203
จิตวิทยาการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี1
1
2561
รอตรวจสอบ
10110311
งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10110412
งานสี
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
20100909
งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10100205
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10110601
โครงการ
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10110307
เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10110427
มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10203114
งานออกแบบผลิตภัณฑ์
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10100205
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20100905
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20303603
งานเชื่อมแก๊ส
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
20110303
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์กร
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20110307
เทคโนโลยีการเชื่อม 1
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
30209203
จิตวิทยาการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี1
1
2560
ส่งแล้ว
20110419
เทคโนโลยีการเชื่อม 2
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
10110201
งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10100205
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10300201
โครงการ
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10110307
เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
90209308
การวางแผนและควบคุมการผลิต
ป.ตรี ปี1
2
2559
ส่งแล้ว
10303114
งานออกแบบผลิตภัณฑ์
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
20100906
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20110307
เทคโนโลยีการเชื่อม 1
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20110303
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
10110419
การออกแบบรอยต่องานเชื่อม
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10303102
งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
20303102
การวางแผนงานเชื่อม
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331