ไม่พบข้อมูล ส่งแผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 7 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์กร
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20217410
การใช้โปรแกรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20217403
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20217303
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10217409
ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์อร
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10217301
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
10200201
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331