ผู้สอน

นางสาวณัฐพร พานทอง

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 6  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 6 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20217306
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10800202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10217308
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10217304
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10217405
โปรแกรมกราฟิก
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10200201
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331