ผู้สอน

ว่าที่ ร.ต.หญิงปริฉัตร ปิดตะ

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 100  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 100 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20218403
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
20218901
การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
18300203
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวช.3
2
2562
รอตรวจสอบ
10218302
การหาข้อมูลทางการตลาด
ปวช.3
2
2562
รอตรวจสอบ
10218409
การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ปวช.3
2
2562
รอตรวจสอบ
10218404
การบรรจุภัณฑ์
ปวช.3
2
2562
รอตรวจสอบ
10218407
การประกันภัย
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
10218303
การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20218901
การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20218403
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10800203
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวช.3
2
2562
รอตรวจสอบ
10218409
การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ปวช.3
2
2562
รอตรวจสอบ
10218407
การประกันภัย
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
10218304
การบรรจุภัณฑ์
ปวช.3
2
2562
รอตรวจสอบ
10218303
การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10218302
การหาข้อมูลทางการตลาด
ปวช.3
2
2562
รอตรวจสอบ
20218302
พฤติกรรมผู้บริโภค
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10218306
การส่งเสริมการขาย
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10218601
โครงการ
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10218405
ลูกค้าสัมพันธ์
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10218308
การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10218301
ศิลปะการขาย
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20200902
หลักการขาย
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10218306
การส่งเสริมการขาย
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10218601
โครงการ
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10218405
ลูกค้าสัมพันธ์
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10218308
การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10218301
ศิลปะการขาย
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20218302
พฤติกรรมผู้บริโภค
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20200902
หลักการขาย
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20218901
การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20200701
กฎหมายธุรกิจ
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20218403
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10218302
การหาข้อมูลทางการตลาด
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10218404
การบรรจุภัณฑ์
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10218409
การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10218407
การประกันภัย
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10218303
การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10800203
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
20218901
การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20200701
กฎหมายธุรกิจ
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20218403
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20800201
การบริหารงานหคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10218302
การหาข้อมูลทางการตลาด
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10218404
การบรรจุภัณฑ์
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10218409
การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10218407
การประกันภัย
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10218303
การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10800203
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10218601
โครงการ
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10218307
การจัดแสดงสินค้า
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
20200903
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20218302
พฤติกรรมผู้บริโภค
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10218405
ลูกค้าสัมพันธ์
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10218306
การส่งเสริมขาย
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10200201
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10218308
การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10200701
กฎหมายพาณิชย์
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10218301
ศิลปะการขาย
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10218601
โครงการ
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10218307
การจัดแสดงสินค้า
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
20200903
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20218302
พฤติกรรมผู้บริโภค
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10218405
ลูกค้าสัมพันธ์
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10218306
การส่งเสริมการขาย
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10200201
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10218308
การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10200701
กฎหมายพาณิชย์
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10218301
ศิลปะการขาย
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
20218403
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20218404
สัมมนาการตลาด
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20200701
กฎหมายธุรกิจ
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10800203
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10800203
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10218407
การประกันภัย
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10218303
การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20218404
สัมมนาการตลาด
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20218403
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20200701
กฎหมายธุรกิจ
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10800203
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10218407
การประกันภัย
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10218303
การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20218401
การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20218601
โครงการ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20218306
กลยุทธ์การตลาด
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20218302
พฤติกรรมผู้บริโภค
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20200203
หลักการตลาด
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10218403
การค้าปลีกและการค้าส่ง
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10200701
กฎหมายพาณิชย์
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10218301
ศิลปะการขาย
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10401215
การบรรจุภัณฑ์
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
20218902
การค้าปลีกและการค้าส่ง
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20800201
การบริหารคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20218901
การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
10218308
การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10401212
การจัดซื้อเบื้องต้น
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10401208
การส่งเสริมการขาย
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331