ผู้สอน

นายพูลสวัสดิ์ โคตพรหม

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 70  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 68 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20002106
สนทนาภาษาอังกฤษ1
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10002108
ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง
ปวช.3
2
2562
รอตรวจสอบ
10002102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10002104
ภาษาอังกฤษฟังพูด2
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
10527403
ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
10527405
ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ปวช.3
2
2562
รอตรวจสอบ
10527401
สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20002106
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10527405
ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ปวช.3
2
2562
รอตรวจสอบ
10527403
ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
10527401
สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10002108
ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง
ปวช.3
2
2562
รอตรวจสอบ
10002104
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
10002102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10527402
ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20002101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจและสังคม
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10002101
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10002103
ภาษาอังกฤษฟังพูด1
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10002104
ภาษาอังกฤษฟังพูด2
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20002101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจและสังคม
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10527402
ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10002101
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10002104
ภาษาอังกฤษฟังพูด2
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10002101
ภาษาอังกฤษฟังพูด1
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10002104
ภาษาอังกฤษฟังพูด2
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10002102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10002106
ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10220413
สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
2000210
สนทนาภาษาอังกฤษ1
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10527405
ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10527403
ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10217402
ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10217402
ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10527403
ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10527405
ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
20002106
สนทนาภาษาอังกฤษ1
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10220413
สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10002108
ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10002102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10002104
ภาษาอังกฤษฟังพูด2
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10002103
ภาษาอังกฤษฟังพูด1
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10002101
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
1052-740
สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
1052-740
สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10002103
ภาษาอังกฤษฟังพูด1
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10002101
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10000206
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10002104
ภาษาอังกฤษฟังพูด2
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10002103
ภาษาอังกฤษฟังพูด1
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10002102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10000206
ภาษาอังในงานอุตสาหกรรม
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10000205
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10001203
ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 1
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10001201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10527401
สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10000206
ภาษาอังในงานอุตสาหกรรม
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
20002104
ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 2
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
20002102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10001203
ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 1
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10000205
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10001203
ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ1
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10001201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10000206
ภาษาอังในงานอุตสาหกรรม
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10000203
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10000206
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10002103
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10002102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10000204
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331