ผู้สอน

นายสมชาติ โสนะแสง

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 37  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 37 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30308303
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
ป.ตรี ปี1
1
2562
ส่งแล้ว
30302205
แคลคูลัส
ป.ตรี ปี2
2
2561
ส่งแล้ว
10112302
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ปวช.1
1
2562
ส่งแล้ว
10112401
คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
ปวช.3
1
2562
ส่งแล้ว
20112301
พัลส์เทคนิค
ปวส.1
1
2562
ส่งแล้ว
10112301
เขียนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.1
1
2562
ส่งแล้ว
20112303
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
ปวส.2
2
2561
ส่งแล้ว
20112902
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส
ปวส.2
2
2561
ส่งแล้ว
30302205
แคลคูลัส
ป.ตรี ปี2
2
2561
ส่งแล้ว
20112902
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.2
2
2561
ส่งแล้ว
20112303
High Frequency Electronic Circuit Analysis
ปวส.2
2
2561
ส่งแล้ว
20112201
Circuit Analysis
ปวส.1
2
2561
ส่งแล้ว
20112301
พัลส์เทคนิค
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10112302
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10112401
คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10112301
เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
30302413
เทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
ป.ตรี ปี4
1
2561
ส่งแล้ว
30302308
ไมโครโปรเซสเซอร์
ป.ตรี ปี4
3
2560
ส่งแล้ว
20112301
พัลส์เทคนิค
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10112301
เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
30302308
ไมโครโปรเซสเซอร์
ป.ตรี ปี4
3
2560
ส่งแล้ว
10112401
คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10112304
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10000802
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
ปวช.3
3
2560
ส่งแล้ว
30302207
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
ป.ตรี ปี1
2
2560
ส่งแล้ว
20112403
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10314306
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10305109
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10137301
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10000802
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10000802
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
ปวช.3
3
2560
ส่งแล้ว
30302207
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
ป.ตรี ปี1
2
2560
ส่งแล้ว
20112403
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10314306
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10305109
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10217301
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10000802
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331