กลับหน้าแรก

 

เอกสารย้อนหลังทั้งหมด

ค้นหาจากชื่อเรื่อง หรือ ชื่องาน หรือ ชื่อฝ่าย

  เอกสารทั้งหมด 455 เรื่อง

ชื่อเรื่อง
โดย
เผยแพร่เมื่อวันที่
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชพ ปีการศึกษา 2562 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
17 มกราคม 2563
  แนวปฏิบัติการส่งต้อฉบับข้อสอบปลายภาค ทุกระดับชั้น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2563
  กำหนดการส่งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2563
  แจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2563
  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ3สี [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
15 มกราคม 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ3สี [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
15 มกราคม 2563
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
9 มกราคม 2563
  แนวปฏิบัติตามมาตรฐานดารประหยัดในการเบิกจ่าย เงินงบประมาณและเงินนอกระบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
12 ธันวาคม 2562
  แต่งตั้งคณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
11 ธันวาคม 2562
  แจ้งการปรับเปลี่ยนการใช้ตราสัญลักษณ์และชื่อย่อภาษาอังกฤษ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
29 พฤศจิกายน 2562
  ประชาสัมพันธ์การจัดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
18 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุมนุมวิชาชีพ รับผิดชอบเวรหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ ๒ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7 พฤศจิกายน 2562
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนทการสอนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
25 ตุลาคม 2562
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
25 ตุลาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวทางการบริหารงานวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
10 ตุลาคม 2562
  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
9 ตุลาคม 2562
  แจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนและวันลงทะเบียนเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
8 ตุลาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคดารศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
18 กันยายน 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
9 กันยายน 2562
  ส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
9 กันยายน 2562
  ประกาศรับสมัคสมาชิก พ.ส.น.กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
4 กันยายน 2562
  การรับสมัคข้อเสนอโครงการทุนวิจัยและนวัตกรรมและทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่๒) [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
4 กันยายน 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
2 กันยายน 2562
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
28 สิงหาคม 2562
  รายงารการศึกษา เรื่องกลไก มาตรการของภาครัฐในการกำกับดูแลคุณภาพจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับระบบ Windows_XP [ดาวน์โหลด]
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับระบบ Windows_7 [ดาวน์โหลด]
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับระบบ IOS [ดาวน์โหลด]
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย .DCNPU@WIFI [ดาวน์โหลด]
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับระบบ Android [ดาวน์โหลด]
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  ประกาศข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
26 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
26 สิงหาคม 2562
  การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนทุกแขนง [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
26 สิงหาคม 2562
  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
26 สิงหาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 25622 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
19 สิงหาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณบดิทรเทพนวรางกูล [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
19 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจนวัตกรรมโครงการ S-Booter 2019 รอบชิงชนะเลิศ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
19 กรกฏาคม 2562
  ขอเชิญร่วมโครงการนิเทศศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ (โอกาศ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด) [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
19 กรกฏาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
12 กรกฏาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดพเนินงานโครงการส่งเสริมการออมอย่างพอเพียง [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
11 กรกฏาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปลูกป่า ร่วมกับชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
11 กรกฏาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
10 กรกฏาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการชุมนุมวิชาชีพ รับผิดชอบเวรหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
9 กรกฏาคม 2562
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สวทช.จัดอบรมหลักสูตรด้านเกษตรสมัยใหม่ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
9 กรกฏาคม 2562
  ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
2 กรกฏาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการจัดงาน"วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม" ประจำปี ๒๕๖๒ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
1 กรกฏาคม 2562
  ให้ทุนการศึกษาต่อแก่บุคคลากรเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
1 กรกฏาคม 2562
  ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
27 มิถุนายน 2562
  การรับข้อเสนอโครงการการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
19 มิถุนายน 2562
  สรุปKM [ดาวน์โหลด]
งานประกัน
19 มิถุนายน 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดพเนินงานพิธีไหว้ครู (ระดับอาชีวศึกษา,ระดับอุดมศึกษา) ประจำภาคการศึกษา ๒๕๖๒ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
18 มิถุนายน 2562
  ขอเชิญประกวดแกะสลักผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
18 มิถุนายน 2562
  Km student [ดาวน์โหลด]
งานประกัน
16 มิถุนายน 2562
  การขายทอดตลาดพัสดุชุรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
13 มิถุนายน 2562
  งานทุนการศึกษาแบบคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.101) [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7 มิถุนายน 2562
  แผนกิจกรรม ทำนุ 2562 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
6 มิถุนายน 2562
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
6 มิถุนายน 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนผลการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
6 มิถุนายน 2562
  ปฏิทินการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
4 มิถุนายน 2562
  ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการจัดการศึกาษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่2)พ.ศ.2561 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
4 มิถุนายน 2562
  ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒(ฉบับแก้ไข) [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
4 มิถุนายน 2562
  ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒(ฉบับที่ 2) [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
4 มิถุนายน 2562
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา ๒๕๖๒(ฉบับปรับปรุง) [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
4 มิถุนายน 2562
  กำหนดการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็ปไซต์ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
4 มิถุนายน 2562
  การกำหนดตัวพยัญชนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
4 มิถุนายน 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้เรียน [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบผู้สอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนานักศึกษา [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผลที่เกิดกับอาจารย์ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาอาจารย์ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลสาระของรายวิชาในหลักสูตร [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
29 พฤษภาคม 2562
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนทการสอนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
29 พฤษภาคม 2562
  แจ้งเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ระดับอาชีวศึกาา [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
29 พฤษภาคม 2562
  เทคนิคการให้บริการด้วยใจ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกัน
29 พฤษภาคม 2562
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอชี้แจงเรื่องการปรับเปลี่ยนและนำส่งเอกสารแนบท้ายสัญญา [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
27 พฤษภาคม 2562
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
21 พฤษภาคม 2562
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ ฯลฯ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
21 พฤษภาคม 2562
  แจ่งตั้งนายทะเบียนมหาวิทยาลัยนครพนม [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
17 พฤษภาคม 2562
  การรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา สายงานการสอน [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
17 พฤษภาคม 2562
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำการศึกษา ๒๕๖๒ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
16 พฤษภาคม 2562
  ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
16 พฤษภาคม 2562
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา ๒๕๖๒ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
16 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (ค.อ.ม.) [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
25 เมษายน 2562
  รับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการก่อสร้าง [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
19 เมษายน 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างอัตลัษณ์กิจกรรม "อบรมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ" [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.)สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.)สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  กำหนดส่งผลการเรียน ระดับอาชีวศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
24 มกราคม 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 มกราคม 2562
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย รอบที่๒ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 มกราคม 2562
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 มกราคม 2562
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยใหม่(ลูกไก่)" [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 มกราคม 2562
  รายงานการประชุมการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทาง [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 มกราคม 2562
  มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 มกราคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาค่ายอาสาพัฒนาเยาวชน(กิจกรรมที่๒) กีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
16 มกราคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สี กองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
16 มกราคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมารตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
วัดผลและประเมินผล
16 มกราคม 2562
  ประกาศรายชื่อโควตา62 [ดาวน์โหลด]
ประชาสัมพีนธ์
9 มกราคม 2562
  ขั้นตอนการล้างเงินยืมทดรองจ่าง และกระบวนการเบิกจ่ายด้านการเงิน ของสำนักงานอธิการหมาวิทยาลัย [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายการเงิน
25 ธันวาคม 2561
  รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ [ดาวน์โหลด]
วัดผลและประเมินผล
20 ธันวาคม 2561
  วิธีการเข้ารับเอกสาร แบบฟอร์ม คำขอครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
12 ธันวาคม 2561
  แต่งตั้งคณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
12 ธันวาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ NPU English Exit-Exam มหาวิทยาลัยนครพนม [ดาวน์โหลด]
วัดผลและประเมินผล
7 ธันวาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดระดับความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
วัดผลและประเมินผล
29 พฤศจิกายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษกิจพิเพียง [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
27 พฤศจิกายน 2561
  กำหนดนักศึกาาประจำสีต่างๆในการแข่งขันกีฬาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
20 พฤศจิกายน 2561
  แต่งตั้งคณะ ครู-อาจารย์ ประจำคณะสีต่างๆ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
20 พฤศจิกายน 2561
  การขอเทียบโอนผลการศึกษารายวิชาปรับพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) [ดาวน์โหลด]
วัดผลและประเมินผล
20 พฤศจิกายน 2561
  แบบเสนอโครงการ ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 พฤศจิกายน 2561
  แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม(Full Proposal) [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 พฤศจิกายน 2561
  แบบข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในชั้นเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 พฤศจิกายน 2561
  ขั้นตอนการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
15 พฤศจิกายน 2561
  แบบส่งผลการแก้สัญลักษณ์ F (Failed) . (NPU.R34) [ดาวน์โหลด]
วัดผลและประเมินผล
15 พฤศจิกายน 2561
  แบบส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I (Incomplete) . (NPU.R16) [ดาวน์โหลด]
วัดผลและประเมินผล
15 พฤศจิกายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสารนสัมพันธ์น้องใหม่เชื่อมสายใยด้วยกีฬา & พาน้องใหม่ไหว้พระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
14 พฤศจิกายน 2561
  กำหนดส่งผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
วัดผลและประเมินผล
13 พฤศจิกายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดดาว เดือน ดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครนพม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
12 พฤศจิกายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการชุมนุมวิชาชีพ รับผิดชอบเวรหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
12 พฤศจิกายน 2561
  รับสมัครกรรมการกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกกรรม ประเภทกรรมการตามข้อ ๖(๓) (บุคคลที่มิได้เป็นกรรมการประจำคณะ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
12 พฤศจิกายน 2561
  ประกาศกำหนดชื่อห้องประชุมอาคารสารสนเทศเพื่อการบริการ สำนักงานอธิการบดี [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหาร
9 พฤศจิกายน 2561
  แจ้งมัติการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหาร
8 พฤศจิกายน 2561
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
5 พฤศจิกายน 2561
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
5 พฤศจิกายน 2561
  ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
วัดผลและประเมินผล
2 พฤศจิกายน 2561
  แจ้งเปลี่ยนแบบฟอร์มส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
2 พฤศจิกายน 2561
  กำหนดส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
2 พฤศจิกายน 2561
  แจ้งเวียนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน กรอบคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
3 ตุลาคม 2561
  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมอบรมความรู้ทางภาษาอังกฤษ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
27 กันยายน 2561
  แจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนและวันลงทะเบียนเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
งานทะเบียน
25 กันยายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
20 กันยายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
20 กันยายน 2561
  ตัวอย่างการพิมพ์ข้อสอบและคำชี้แจง [ดาวน์โหลด]
วัดผลและประเมินผล
14 กันยายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
14 กันยายน 2561
  แจ้งประกาศคณะกรรมการสรรหานายยกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหานายกสถามหาวิทยาลัย นครพนมพร้อมแบบเสนอชื่อผู้สมัคสมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
3 กันยายน 2561
  แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสทิธิ์เข้าสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
24 สิงหาคม 2561
  แนวปฏิบัติการส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
24 สิงหาคม 2561
  กำหนดการส่งผลการเรียน ระดับอาชีวศึกษาประจำภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
24 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาติโปรดลงนามแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
22 สิงหาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ2562 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
22 สิงหาคม 2561
  รายงานการขาดเรียนของนักศึกษาที่มีเวลาเรียนต่ำกว่า 80% [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพํฒนานักศึกษา
8 สิงหาคม 2561
  มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการ เวร-ยาม ตรวจเวร และกำกับเวร [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
3 สิงหาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพํฒนานักศึกษา
25 กรกฏาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื้องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพํฒนานักศึกษา
25 กรกฏาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเช้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
4 กรกฏาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการชุนุมวิชาชีพ รับผิดชอบเวรหน้าเสารธง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
4 กรกฏาคม 2561
  ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
4 กรกฏาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
28 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการจัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดนครนพนม" ประจำปี ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
28 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ระดับอาชีวะศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 มิถุนายน 2561
  เรื่อง ประเภทเอกสาร เผยแพร่เมื่อวันที่ ลบ/แก้ไข ฝ่ายพัฒนานักศึกษา แต่งตั้งกรรมการดำเนินโครงการ กิจกรรมโครงการวัยรุ่นสดใส [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งกรรมการโครงการปฐมนิเทศระดับอาชีวศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 มิถุนายน 2561
  คู่มือเทคนิคการให้บริการด้วยใจ [ดาวน์โหลด]
คณะกรรมการจัดการความรู้
22 มิถุนายน 2561
  ประกวด "โมเดลธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจำลอง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
14 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการสัมนานักศึกษาหลังฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
13 มิถุนายน 2561
  แนวปฏิบัติในการติดตามผู้เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
12 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
12 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคนคระพนม [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
12 มิถุนายน 2561
  การจัดสรรบ้านพักอาศัยให้ผู้มีสิทธิ์พักอาศัย [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
11 มิถุนายน 2561
   แต่งตั้งครู-อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7 มิถุนายน 2561
  บันทึกการตรวจสอบการกู้ยืม [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7 มิถุนายน 2561
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลกร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
7 มิถุนายน 2561
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลกร เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบุคคล
7 มิถุนายน 2561
  คุณสมบัติและหลักฐานประกอบการขอทุนการศึกษา [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
6 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาทุนการศึกษาและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน ประจำปีการศึกษา [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
6 มิถุนายน 2561
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดติว-สอบและสอบ TOEIC [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
5 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนผลการศึกษาการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
5 มิถุนายน 2561
  แจ้งกำหนดการประเมิณ เพื่อเตรียมความพร้อมรับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5 มิถุนายน 2561
  มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ เวร-ยาม ตรวจเวร และกำกับเวร [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
5 มิถุนายน 2561
  รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง ยามรักษาการ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
30 พฤษภาคม 2561
  กำหนดการส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F ระดับปวช.๒,๓ และปวส. ๒ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
28 พฤษภาคม 2561
  การส่งผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
28 พฤษภาคม 2561
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ระดับอาชีวศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
28 พฤษภาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนควารู้ และจัดทำแผนการเรียนการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
28 พฤษภาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
28 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2561 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
28 พฤษภาคม 2561
  ปฏิทินงานและแผนปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 พฤษภาคม 2561
  แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานการจัดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 พฤษภาคม 2561
  ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
24 พฤษภาคม 2561
  รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งยามรักษาการณ์ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
24 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2561 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
22 พฤษภาคม 2561
  แต่งคณะกรรมการโครงการอบรมการใช้งาน Zoom Application [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
21 พฤษภาคม 2561
  รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งยามรักษาการณ์ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
4 พฤษภาคม 2561
  ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
4 พฤษภาคม 2561
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
4 พฤษภาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
3 พฤษภาคม 2561
  คู่มือการเชื่อมต่เครือข่ายไร้สายด้วย Windows 7 [ดาวน์โหลด]
ศูนย์คอมพิวเตอร์
1 พฤษภาคม 2561
  แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
27 เมษายน 2561
  โครงการพัฒนาบบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม [ดาวน์โหลด]
บริหารและแผนยุทธศาสตร์
25 เมษายน 2561
  นโยบาย มาตรการ การแสดงเจตจำนงสุจริตในดาารบรืการงาน เพื่อพัฒนาหหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
25 เมษายน 2561
  รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
23 เมษายน 2561
  ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว NIETS New ฉบับที่ ๖๘ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
23 เมษายน 2561
  กำหนดกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
23 เมษายน 2561
  รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งยามรักษาการณ์ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
18 เมษายน 2561
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
18 เมษายน 2561
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
18 เมษายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะเททคโนโลยีอุตสาหกรรม [ดาวน์โหลด]
งานวางแผน
11 เมษายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
11 เมษายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีซ้อมและรับใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
28 มีนาคม 2561
  กำหนดการส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
27 มีนาคม 2561
  การส่งผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
27 มีนาคม 2561
  การส่งผลการเรียน ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
27 มีนาคม 2561
  การส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
27 มีนาคม 2561
  รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
27 มีนาคม 2561
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2561 [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
22 มีนาคม 2561
  แต่งตั้งครู-อาจารย์ ทำหน้าที่ควบคุมและนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
19 มีนาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาจิคเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
19 มีนาคม 2561
  รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
19 มีนาคม 2561
  อนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปราชการ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
19 มีนาคม 2561
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ TOEIC [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
13 มีนาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
28 กุมภาพันธ์ 2561
  แนวทางปฏิบัติจัดจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่อง [ดาวน์โหลด]
งานการเงินและบัญชี
27 กุมภาพันธ์ 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและควบคุมกีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
26 กุมภาพันธ์ 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ลูกเสือวิสามัญ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
26 กุมภาพันธ์ 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้ให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
26 กุมภาพันธ์ 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
26 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงระเบียบการทดสอบวิชาความถนัดทั้วไป (PAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพประจำปีการศึกษา ๒๔๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
21 กุมภาพันธ์ 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3D (Democracy,Decency,Drug-free) ส่่งเสริมประชาธิปไตย,คุณธรรมความเป็นไทย,ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดและเสริมสร้างภาวะผู้นำ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
16 กุมภาพันธ์ 2561
  การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บของหน่วยงานรัฐ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
8 กุมภาพันธ์ 2561
  แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
8 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขอรัฐประเภทอื่นลเข้าร่วมโครงการบรรชาอุปสมบท ฯลฯ [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
30 มกราคม 2561
  การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)" [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
30 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
29 มกราคม 2561
  การส่งผลการเรียน ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
29 มกราคม 2561
  แนวปฏิบัติการส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
29 มกราคม 2561
  แจ้งร้ายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
29 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สีกองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 มกราคม 2561
  มอบหมายครู-อาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานตามสัญญา ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ เวร-ยาม ตรวจเวร และ กำกับเวร [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
23 มกราคม 2561
  ขอประชาสัมพันธ์ โครงการสืนเชื่อ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหาร
23 มกราคม 2561
  ปิดการเรียนการสอน [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
19 มกราคม 2561
  การรับสมัคบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบรับตรง ปกติ ประจำปีการศึกาษา๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
สำนักทะเบียน
19 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคและรายงานตัวบุคคลเข้าศึกษาต่อ ฯลฯ [ดาวน์โหลด]
สำนักทะเบียน
19 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
15 มกราคม 2561
  ประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญในเทศการปีใหม่ พุทธศึกราช ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
15 มกราคม 2561
  กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
9 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
8 มกราคม 2561
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองอธิการบดี และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
5 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวบุคคลเข้าศึกษาต่ออระบบโควตาภายในและภายนอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
27 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
26 ธันวาคม 2560
  แต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ ๑๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 ธันวาคม 2560
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา) [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
12 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
12 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
12 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้เพื่อเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานคณบดี ปีการศึกษา๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
12 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัวดิการบ้านพักคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
12 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมความรู้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (v-NET) ปีการศึกษา 2560 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
8 ธันวาคม 2560
  แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอน ระดับ ปวช.และ ปวส. [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
8 ธันวาคม 2560
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
7 ธันวาคม 2560
  การยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558 [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
6 ธันวาคม 2560
  มอบหมายครู-อาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานตามสัญญา ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ เวร-ยาม ตรวจเวร และ กำกับเวร [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
6 ธันวาคม 2560
   แต่งตั้งคณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
6 ธันวาคม 2560
  เรื่องการให้เงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ฯ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
4 ธันวาคม 2560
  ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องให้ทุนเขียนตำรา หนังสือ และงานแปล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
4 ธันวาคม 2560
  ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ให้ทุนศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
4 ธันวาคม 2560
  แนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมิณผลกลางภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษา ท่ี ๒/๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
4 ธันวาคม 2560
  ระเบียบการแข่งขันกีฬาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
30 พฤศจิกายน 2560
  มอบหมายครู-อาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานตามสัญญา ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ เวร-ยาม ตรวจเวร และ กำกับเวร [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
29 พฤศจิกายน 2560
  เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับการศึกษาพื้นฐาน [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
27 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษารักษาศิล ๕ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
27 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักศึกษาแก้สัญลักษณ์ U ประจำภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
22 พฤศจิกายน 2560
  แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
22 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งคณะครู-อาจารย์ ประจำสีต่างๆ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
22 พฤศจิกายน 2560
  กำหนดนักศึกษาประจำสีต่างๆ ในการแข่งขันกีฬาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
22 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งกรรมการจัดทำประกาศแนวปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
21 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งกรรมการเข้าร่วมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
21 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
21 พฤศจิกายน 2560
  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
17 พฤศจิกายน 2560
  แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน [ดาวน์โหลด]
งานหลักสูตรและการสอน
15 พฤศจิกายน 2560
  แต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับศูนย์สอบ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
15 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
15 พฤศจิกายน 2560
  การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ดาวน์โหลด]
งานวิจัย
13 พฤศจิกายน 2560
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ระดับอาชีวศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
10 พฤศจิกายน 2560
  กำหนดการส่งใบบันทึกเวลาเรียนและคะแนนเก็บนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
10 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
งานวิชาการ
9 พฤศจิกายน 2560
  กำหนดการส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
8 พฤศจิกายน 2560
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงาด้านวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
8 พฤศจิกายน 2560
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
8 พฤศจิกายน 2560
  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
6 พฤศจิกายน 2560
  แจ้งแนวปฏิบัติในการขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกและยกเว้นค่าธรรมเนียมในการผ่านแดน ณ ด่านสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน) และท่าเทียบเรือการท่องเที่ยวเทศบาลนครพนม [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
6 พฤศจิกายน 2560
  ขอเชิญนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "การประกวดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรสมัยใหม่ ๒๐๑๗" [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
6 พฤศจิกายน 2560
  ประชาสัมพันธ์การให้เงินกู้ฉุกเฉิน [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
6 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งกรรมการกิจกรรมบริหารหลักสูตร สาขาวิชาไฟฟ้า [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
3 พฤศจิกายน 2560
  การส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
3 พฤศจิกายน 2560
  การส่งผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
3 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
3 พฤศจิกายน 2560
  หลังเกณฑ์และแนงทางการคัดเลืออกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาผลงานระดับเด่น รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2559 [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
31 ตุลาคม 2560
  การใช้บริการทันตกรรมในคลีนิคและโรงพยาบาลที่ทำบันทึกข้อตกลงกำสำนักงานประกันสังคมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
31 ตุลาคม 2560
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
30 ตุลาคม 2560
  สรุปรายการเอกสารที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
25 ตุลาคม 2560
  การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้่งที่ 7/2560 [ดาวน์โหลด]
สำนักงานคณบดี
25 ตุลาคม 2560
   แจ้งกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
25 ตุลาคม 2560
  มอบหมายครู-อาจารย์ ลุกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานตามสัญญา ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ เวร-ยาม ตรวจเวร และกำกับเวร [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
2 ตุลาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานวัดผลและประเมินผล
18 กันยายน 2560
  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ระดับอุดมศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผลที่เกิดกับนักศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผลที่เกิดกับอาจารย์ [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลสาระของรายวิชาในหลักสูตร [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาอาจารย์ [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้เรียน [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบผู้สอนและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  5-1-3-5 [ดาวน์โหลด]
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  5.1.3.6 [ดาวน์โหลด]
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  5.1.3.4 [ดาวน์โหลด]
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  5.1.3.3 [ดาวน์โหลด]
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  5.1.3.2 [ดาวน์โหลด]
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  5.1.3.1 [ดาวน์โหลด]
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เทคโนโลยีอุตสาหการ 2560 [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 สิงหาคม 2560
  แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เทคโนโลยีเครื่องกล 2560 [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 สิงหาคม 2560
  แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2560 [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 สิงหาคม 2560
  แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เทคโนโลยีไฟฟ้า 2560 [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 สิงหาคม 2560
  คำสั่งคณกรรมการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
18 กรกฏาคม 2560
  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบาตรฐาน [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
13 กรกฏาคม 2560
  คำสั่ง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำผลงานวิจัย [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
13 กรกฏาคม 2560
  คำสั่ง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำ มคอ.3 [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
13 กรกฏาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจำคณะ ประเภทตัวแทนคณาจารย์ประจำ [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
5 กรกฏาคม 2560
  ประกาศรับสมัครคณาจารย์ประจำ เพื่อเป็นกรรมการประจำคณะ ประเภทตัวแทนคณาจารย์ประจำ [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
29 มิถุนายน 2560
  ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหลาลัยนครพนม [ดาวน์โหลด]
งานสารบัญ
25 เมษายน 2560
  ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน [ดาวน์โหลด]
งารสารบรรณ
25 เมษายน 2560
  ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่สนใจและมีคุณสมบัติเพื่อเป็นบุคลากรที่ปรึกษา [ดาวน์โหลด]
งานวิจัย
10 เมษายน 2560
  ประกาศรับสมัครงน [ดาวน์โหลด]
งานวิชาการ
10 เมษายน 2560
  ประกาศสมาคมผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคนครพนม [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
25 มีนาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและรายงานตัวบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)รระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง(ปวส.)และระดับปริญญาตรีระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
21 มีนาคม 2560
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ ภาคเรียนที่2/2559 [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
20 มีนาคม 2560
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ประเภททั่วไป ภาคเรียนที่2/2559 [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
20 มีนาคม 2560
  ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม [ดาวน์โหลด]
งานวิจัย
16 มีนาคม 2560
  คำสั่งคณะกรรมการประจำคณะ [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
10 มีนาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพบปะ"คืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยเทคนิคนครพนม (ภูกระแต) ประจำปี 2560 [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
10 มีนาคม 2560
  ทุนวิจัย สกว. ปีงบประมาณ 2560 [ดาวน์โหลด]
งานวิจัย
10 มีนาคม 2560
  อบรมหลักสตรพัฒนาบุคลากรด้านวศกรรมระบบขนส่ง [ดาวน์โหลด]
สำนักทะเบียนและวัดผล
9 มีนาคม 2560
  ขอเชิญรับฟังการรับสวัสดิการการศึกษาของบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม [ดาวน์โหลด]
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
8 มีนาคม 2560
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงา่นในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่16และInternationl Conference on Environmental Engineering Science and Management [ดาวน์โหลด]
สำนักทะเบียนและวัดผล
7 มีนาคม 2560
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่ง [ดาวน์โหลด]
สำนักทะเบียนและวัดผล
7 มีนาคม 2560
  ลงทะเบียนเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาระวิกฤติข้าราชการครูและบุคลกรการศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
3 มีนาคม 2560
  ขอเชิญร่วมงานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอุทัยธรรมโสภณ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
2 มีนาคม 2560
  ขอเ้ชิญประชุมเพื่อรับฟังการรับสวัสดิการการศึกษาของบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม [ดาวน์โหลด]
งานธุระการ
2 มีนาคม 2560
  แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการต้ามนุษย์ [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
2 มีนาคม 2560
  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
22 กุมภาพันธ์ 2560
  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู – อาจารย์ [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
22 กุมภาพันธ์ 2560
  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
16 กุมภาพันธ์ 2560
  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู – อาจารย์ [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
16 กุมภาพันธ์ 2560
  ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการขอรับทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยบูรณาการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ดาวน์โหลด]
งานวิจัย
14 กุมภาพันธ์ 2560
  คำสั่งคณะกรรมการจัดงาน "มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" ประจำปีการศึกษา 2559 [ดาวน์โหลด]
งานวิจัย
6 กุมภาพันธ์ 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนตำรา 2560 [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
2 กุมภาพันธ์ 2560
  รายชื่อผู้ได้รับทุนการเรียนตำรา หนังสือและงานแปล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
2 กุมภาพันธ์ 2560
  คำสั่งกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 10 [ดาวน์โหลด]
งานกีฬาสัมพันธ์
19 มกราคม 2560
  โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 10 [ดาวน์โหลด]
งานกีฬาสัมพันธ์
18 มกราคม 2560
  กำหนดการกีฬาบุคลากร [ดาวน์โหลด]
งานกีฬาสัมพันธ์
18 มกราคม 2560
  ขอส่งสำเนาหนังสือ [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
18 มกราคม 2560
  ขอเชิญส่งผู้สมัครเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
18 มกราคม 2560
  รับสมัครสอบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
16 มกราคม 2560
  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
13 มกราคม 2560
  แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อคณะกรรมการชุมนุมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา2560 [ดาวน์โหลด]
งานกิจกรรม
11 มกราคม 2560
  แจ้งอาจารย์สอนคาบแรกตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมหน้าเสาธง ประจำปีการศึกษา 2559 [ดาวน์โหลด]
งานกิจกรรม
11 มกราคม 2560
  กำหนดการโครงการกิจกรรมเดินทางไกล ผจญภัยอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี [ดาวน์โหลด]
งานลูกเสือวิสามัญ
11 มกราคม 2560
  ปฏิทินงานกิจกรรม ประจำปี 2559-2560 [ดาวน์โหลด]
งานกิจกรรนักศึกษา
11 มกราคม 2560
  ค่าเป้าหมายรายมาตราฐานการประกันคุณภาพการศึกษา(ระดับอาชีวศึกษา) [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 มกราคม 2560
  ปฏิทินการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา) [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 มกราคม 2560
  ขอเชิญเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธ [ดาวน์โหลด]
งานธุระการ
30 ธันวาคม 2559
  กำหนดการทำบุญตักบาตร คณะเทคโน [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
28 ธันวาคม 2559
  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร [ดาวน์โหลด]
งานบุคคล
28 ธันวาคม 2559
  กำหนดการ งานทำบุญ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
28 ธันวาคม 2559
  แจ้งขั้นการตอนการใช้อินเทอร์เน็ตไร้สาย ระบบใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม [ดาวน์โหลด]
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 ธันวาคม 2559
  ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม [ดาวน์โหลด]
งานวิจัย
27 ธันวาคม 2559
  คำสั่งทำบุญ ปีใหม่ พ.ศ.2560 [ดาวน์โหลด]
งานสารบรรณ
26 ธันวาคม 2559
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ [ดาวน์โหลด]
งานวิจัย
23 ธันวาคม 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี [ดาวน์โหลด]
ฝ่ายวิชาการ
23 ธันวาคม 2559
  ทุนวิจัยภายใต้โครงการการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ [ดาวน์โหลด]
งานวิจัย
15 ธันวาคม 2559
  หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติในการเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร [ดาวน์โหลด]
งานวิจัย
9 ธันวาคม 2559
  ให้ทุนเขียนตำรา หนังสือและงานแปล [ดาวน์โหลด]
งานวิจัย
9 ธันวาคม 2559
  ให้ทุนศึกษาต่อ [ดาวน์โหลด]
งานวิจัย
9 ธันวาคม 2559
  การจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ [ดาวน์โหลด]
งานวิจัย
9 ธันวาคม 2559
  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา (สอศ.) ระดับอาชีวศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement Plan ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559 [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  การดำเนินงานตามระบบทั้ง ๒๐ ระบบ [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  บันทึกขออนุญาตใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๒๐.ระบบและกลไกกำกับการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๙.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๘.ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๗.ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๖.ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๕.ระบบและกลไกการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๔.ระบบและกลไกการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗) [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๓.ระบบและกลไกการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๒.ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๑.ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๐.ระบบและกลไกการกำหนดผู้สอน การกำกับ ติดตาม และการตรวจสอบการจัดทำ มคอ.๓ และมคอ.๔ [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๙.ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ กรณีปรับปรุงเล็กน้อย [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๘.ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๗.ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระในรายวิชาในหลักสูตร [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๖.ระบบและกลไกการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๕.ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๔.ระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๓.ระบบและกลไกการควบคุมดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๒.ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑.ระบบและกลไกการรับนักศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักแนวคิดในการทำวิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน ให้กับบุคลากรสายวิชาการระดับอาชีวศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานวิจัย
8 ธันวาคม 2559
  รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 ธันวาคม 2559
  รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 ธันวาคม 2559
  รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 ธันวาคม 2559
  รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 ธันวาคม 2559
  รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 ธันวาคม 2559
  ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (20 ระบบ) [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ระดับอุดมศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ระดับอาชีวศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาอาจารย์ [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผลที่เกิดกับอาจารย์ [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผลที่เกิดกับนักศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้เรียน [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลสาระของรายวิชาในหลักสูตร [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ [ดาวน์โหลด]
งานวิจัย
25 พฤศจิกายน 2559
  การขอรับรางวัลการเผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา [ดาวน์โหลด]
งานวิจัย
25 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งครู-อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 [ดาวน์โหลด]
งานอาจารย์ที่ปรึกษา
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [ดาวน์โหลด]
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม [ดาวน์โหลด]
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ [ดาวน์โหลด]
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการฯ [ดาวน์โหลด]
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหนังสือเรียนฟรี กร. [ดาวน์โหลด]
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหนังสือเรียนฟรีสามัญ. [ดาวน์โหลด]
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหนังสือเรียนฟรี บัญชี.. [ดาวน์โหลด]
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหนังสือเรียนฟรี ชส.. [ดาวน์โหลด]
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหนังสือเรียนฟรี ชอ.. [ดาวน์โหลด]
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหนังสือเรียนฟรี ชย. [ดาวน์โหลด]
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการกอล์ฟ [ดาวน์โหลด]
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า [ดาวน์โหลด]
งานหลักสูตร
23 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า [ดาวน์โหลด]
งานหลักสูตร
23 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต [ดาวน์โหลด]
งานหลักสูตร
23 พฤศจิกายน 2559
  กำหนดการส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559 [ดาวน์โหลด]
สำนักทะเบียนและวัดผล
18 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งคุมสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 [ดาวน์โหลด]
สำนักทะเบียนและวัดผล
18 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งคุมสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 [ดาวน์โหลด]
สำนักทะเบียนและวัดผล
18 พฤศจิกายน 2559
  ปฎิทินปฎิบัติงาน งานทะเบียนและวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 [ดาวน์โหลด]
สำนักทะเบียนและวัดผล
18 พฤศจิกายน 2559
  ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 [ดาวน์โหลด]
สำนักงานวิชาการ
18 พฤศจิกายน 2559
  คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลแผนการสอน/มคอ.3 [ดาวน์โหลด]
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
17 พฤศจิกายน 2559
  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา [ดาวน์โหลด]
งานประกันคุณภาพการศึกษา
16 พฤศจิกายน 2559

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์