กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ชื่อไฟส์:
 161120161452_59.pdf
ประเภทเอกสาร: เอกสารทั่วไป
โดย:
 งานประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่าย:
 วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 16 พฤศจิกายน 2559
จำนวนดาวน์โหลด:
 60 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์