ค้นหาจากชื่อเรื่อง หรือ ชื่องาน หรือ ชื่อฝ่าย หรือ ประเภทเอกสาร

 

แสดงเอกสารทั้งหมด ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศีกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อเรื่อง
ประเภทเอกสาร
โดย
เผยแพร่เมื่อวันที่
  แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) KM[ดาวน์โหลด] [0] เอกสารทั่วไป
งานประกันฯ
8 มิถุนายน 2564
  ขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการ[ดาวน์โหลด] [0] ประกาศ
งานการเงิน
8 มิถุนายน 2564
  งานวัดผลและประเมินผล[ดาวน์โหลด] [0] เอกสารทั่วไป
งานวัดผลและประเมินผล
4 มิถุนายน 2564
  test[ดาวน์โหลด] [0] ประกาศ
ฝ่ายวิจัย
14 พฤษภาคม 2564
  ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา[ดาวน์โหลด] [0] คำสั่ง
งานประกันฯ
12 พฤษภาคม 2564
  วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน[ดาวน์โหลด] [0] คำสั่ง
งานประกันฯ
12 พฤษภาคม 2564
  รับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน[ดาวน์โหลด] [0] คำสั่ง
งานประกันฯ
12 พฤษภาคม 2564
  ประเมินผู้เรียน[ดาวน์โหลด] [0] คำสั่ง
งานประกันฯ
12 พฤษภาคม 2564
  บริหารและพัฒนาอาจารย์[ดาวน์โหลด] [0] คำสั่ง
งานประกันฯ
12 พฤษภาคม 2564
  ดูแลสาระของรายวิชาในหลักสูตร[ดาวน์โหลด] [0] คำสั่ง
งานประกันฯ
12 พฤษภาคม 2564
  ดูแลผลที่เกิดกับอาจารย์[ดาวน์โหลด] [0] คำสั่ง
งานประกันฯ
12 พฤษภาคม 2564
  ดูแลผลที่เกิดกับนักศึกษา[ดาวน์โหลด] [0] คำสั่ง
งานประกันฯ
12 พฤษภาคม 2564
  ควบคุมดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้[ดาวน์โหลด] [0] คำสั่ง
งานประกันฯ
12 พฤษภาคม 2564
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทำนุบำรุง และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564[ดาวน์โหลด] [4] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7 เมษายน 2564
  มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการ เวร-ยาม ตรวจเวร และกำกับเวร ประจำวันที่ 1 - 30 เมษายน 2564[ดาวน์โหลด] [27] คำสั่ง
งานบุคคล
2 เมษายน 2564
  แจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนและวันที่ลงทะเบียนเเรียน ระดับ ปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2564[ดาวน์โหลด] [11] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
17 มีนาคม 2564
  แจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนและวันที่ลงทะเบียนเเรียน ระดับ ปวช. ปวส ประจำภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2564[ดาวน์โหลด] [11] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
17 มีนาคม 2564
   แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและรายงานตัวบุคคลเข้าศึกษาต่อรับตรงประจำปีการศึกษา 2564[ดาวน์โหลด] [10] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
15 มีนาคม 2564
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจการวัดผลประเมินผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพและสอบภาษาอังกฤษ[ดาวน์โหลด] [11] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
10 มีนาคม 2564
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเดินทางไกลฯ และประดับแถบ 3 สี ประจำปี 63[ดาวน์โหลด] [40] คำสั่ง
งานลูกเสือ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5 มีนาคม 2564
  แจ้งสิทธิการลา และวิธีการขั้นตอนการขออนุญาตลา[ดาวน์โหลด] [22] ประกาศ
งานบุคคล
5 มีนาคม 2564
  มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการ เวร-ยาม ตรวจเวร และกำกับเวร เดือนมีนาคม 105/2564[ดาวน์โหลด] [68] คำสั่ง
งานบุคคล
1 มีนาคม 2564
  ยกเลิกประกาศ และแจ้งแนวปฎิบัติในการลงเวลาปฎิบัติราชการ[ดาวน์โหลด] [23] ประกาศ
งานบุคคล
1 มีนาคม 2564
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมชุมนุมประกันคุณภาพการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2563[ดาวน์โหลด] [57] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
1 มีนาคม 2564
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 63[ดาวน์โหลด] [50] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
1 มีนาคม 2564
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 64[ดาวน์โหลด] [52] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
1 มีนาคม 2564
  คำสั่งแต่งตั้่งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอาสาพัมนาชุมชน ประจำปี 2564[ดาวน์โหลด] [58] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
22 กุมภาพันธ์ 2564
  เชิญชวนนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งคลิปเข้าร่วมประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้น[ดาวน์โหลด] [15] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
19 กุมภาพันธ์ 2564
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนใช้บริการสินเชื่อธนาคารออมสิน[ดาวน์โหลด] [23] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
19 กุมภาพันธ์ 2564
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมิณมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 [ดาวน์โหลด] [41] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
19 กุมภาพันธ์ 2564
  หลักเกณฑ์ วิธีการขั้นตอนการลาศึกษาต่อพนักงานมหาวิทยาลัย[ดาวน์โหลด] [12] ประกาศ
งานบุคคลs
18 กุมภาพันธ์ 2564
  กำหนดการส่งผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563[ดาวน์โหลด] [17] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
15 กุมภาพันธ์ 2564
  แจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562[ดาวน์โหลด] [14] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
15 กุมภาพันธ์ 2564
  แนวปฎิบัติการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563[ดาวน์โหลด] [23] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
15 กุมภาพันธ์ 2564
  ตารางห้องสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563[ดาวน์โหลด] [14] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
15 กุมภาพันธ์ 2564
  ขอความอนุเคราะห์ แจ้งหัวหน้าสาขาวิชาทกท่าน[ดาวน์โหลด] [20] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
15 กุมภาพันธ์ 2564
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563[ดาวน์โหลด] [111] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
15 กุมภาพันธ์ 2564
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชพ ปีการศึกษา 2563[ดาวน์โหลด] [46] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
15 กุมภาพันธ์ 2564
  มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการ เวร-ยาม ตรวจเวร และกำกับเวร 134/2563[ดาวน์โหลด] [57] คำสั่ง
งานบุคคล
3 กุมภาพันธ์ 2564
  มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการ เวร-ยาม ตรวจเวร และกำกับเวร[ดาวน์โหลด] [57] คำสั่ง
งานบุคคล
22 มกราคม 2564
  รับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน[ดาวน์โหลด] [23] ประกาศ
งานบุคคล
28 ธันวาคม 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมระบบบริการการศึกษา"[ดาวน์โหลด] [54] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
16 ธันวาคม 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมดูแลสถานที่ และรักษาความปลอดภัย ในกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 2563[ดาวน์โหลด] [57] คำสั่ง
งานกีฬา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
15 ธันวาคม 2563
  แนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/25663[ดาวน์โหลด] [18] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
15 ธันวาคม 2563
  กำหนดการส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563[ดาวน์โหลด] [16] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
15 ธันวาคม 2563
  ปฏิทินการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2563[ดาวน์โหลด] [29] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
25 พฤศจิกายน 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 63[ดาวน์โหลด] [51] คำสั่ง
งานลูกเสือ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 พฤศจิกายน 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 63[ดาวน์โหลด] [55] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 พฤศจิกายน 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมฝึกอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2563[ดาวน์โหลด] [54] คำสั่ง
งานลูกเสือ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 พฤศจิกายน 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ ประกวดดาว เดือน ดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 63[ดาวน์โหลด] [58] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 พฤศจิกายน 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรม วันชาติไทย ประจำปี 63[ดาวน์โหลด] [59] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 พฤศจิกายน 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ประจำปี 63[ดาวน์โหลด] [55] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 พฤศจิกายน 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 63[ดาวน์โหลด] [75] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 พฤศจิกายน 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่น ประจำปี 63[ดาวน์โหลด] [54] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 พฤศจิกายน 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสร ประจำปี 64[ดาวน์โหลด] [46] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 พฤศจิกายน 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 62[ดาวน์โหลด] [40] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 พฤศจิกายน 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมอาชีพฯศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำปี 63[ดาวน์โหลด] [44] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 พฤศจิกายน 2563
  คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการเข้าร่วมประเมินศูนย์ นศท. ประจำปี 2563[ดาวน์โหลด] [36] คำสั่ง
งานนักศึกษาวิชาทหาร
25 พฤศจิกายน 2563
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการ และสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)[ดาวน์โหลด] [145] คำสั่ง
งานบุคคล
23 พฤศจิกายน 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายขยายผลในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”[ดาวน์โหลด] [54] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
19 พฤศจิกายน 2563
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓[ดาวน์โหลด] [159] คำสั่ง
งานบุคคล
18 พฤศจิกายน 2563
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓[ดาวน์โหลด] [169] คำสั่ง
งานบุคคล
18 พฤศจิกายน 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563[ดาวน์โหลด] [56] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
22 ตุลาคม 2563
  กำหนดการส่งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563[ดาวน์โหลด] [34] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
22 ตุลาคม 2563
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภททั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์[ดาวน์โหลด] [28] ประกาศ
งานบุคคล
21 กันยายน 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓[ดาวน์โหลด] [28] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
12 กันยายน 2563
  แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ระดับอาชีวศึษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓[ดาวน์โหลด] [25] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
12 กันยายน 2563
  การส่งผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน วิชาชีพระดับอาชีวศึกษา[ดาวน์โหลด] [25] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
12 กันยายน 2563
  รับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภททั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถ[ดาวน์โหลด] [35] ประกาศ
งานบุคคล
8 กันยายน 2563
  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงวันคล้ายวันสถาปนา ม.นครพนม ครบรอบ 15 ปี[ดาวน์โหลด] [53] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
31 สิงหาคม 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนกิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษา และแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระดับอุดมศึกษา)[ดาวน์โหลด] [34] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
21 สิงหาคม 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนกิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษา และแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระดับอาชีวศึกษา)[ดาวน์โหลด] [35] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
21 สิงหาคม 2563
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม[ดาวน์โหลด] [54] ประกาศ
ฝ่ายบุคคล
29 กรกฏาคม 2563
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม[ดาวน์โหลด] [45] ประกาศ
งานบุคคล
23 กรกฏาคม 2563
  คำสั่งแต่งตั้งกคณะกรรมการดำเนินการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563[ดาวน์โหลด] [110] คำสั่ง
งานกิจกรรม
17 กรกฏาคม 2563
  รับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม[ดาวน์โหลด] [45] ประกาศ
งานบุคคล
13 กรกฏาคม 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓[ดาวน์โหลด] [68] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
10 กรกฏาคม 2563
  ปฏิทินการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563[ดาวน์โหลด] [52] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
30 มิถุนายน 2563
   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา[ดาวน์โหลด] [108] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
30 มิถุนายน 2563
  ยกเลิกคำสั่ง และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติงานสนุบสนุนการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 (เพิ่มเติม)[ดาวน์โหลด] [73] คำสั่ง
งานบุคคล
26 มิถุนายน 2563
  ยกเลิกคำสั่ง และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติงานสนุบสนุนการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 [ดาวน์โหลด] [66] คำสั่ง
งานบุคคล
26 มิถุนายน 2563
  มอบหมายหน้าที่บุคลากรประเภททั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563[ดาวน์โหลด] [92] คำสั่ง
งานบุคคล
26 มิถุนายน 2563
  สมุดบันทึกรายงานการพบนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม[ดาวน์โหลด] [53] แบบฟอร์ม
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
26 มิถุนายน 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563[ดาวน์โหลด] [73] คำสั่ง
พัฒนานักศึกษา
26 มิถุนายน 2563
  เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบันฑิตศึกษา[ดาวน์โหลด] [37] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
25 มิถุนายน 2563
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓[ดาวน์โหลด] [103] คำสั่ง
งานบุคคล
24 มิถุนายน 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี[ดาวน์โหลด] [74] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
23 มิถุนายน 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563[ดาวน์โหลด] [82] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
23 มิถุนายน 2563
  แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน[ดาวน์โหลด] [84] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
23 มิถุนายน 2563
  แต่งตั้งกรรมการดำเนินการกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา และ รด.จิตอาสาพัฒนาศักยภาพนักศึกษา[ดาวน์โหลด] [72] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
23 มิถุนายน 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกาา 2563[ดาวน์โหลด] [74] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
23 มิถุนายน 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร[ดาวน์โหลด] [77] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
23 มิถุนายน 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563[ดาวน์โหลด] [93] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
23 มิถุนายน 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมประกวดความสามรถพิเศษด้านนันทนาการ[ดาวน์โหลด] [67] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
23 มิถุนายน 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมโครงการต่อต้านคอรัปชั่น[ดาวน์โหลด] [76] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
23 มิถุนายน 2563
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓[ดาวน์โหลด] [110] คำสั่ง
งานบุคคล
23 มิถุนายน 2563
  กำหนดส่งผลการเรียน(รายวิชาฝึกงาน) ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562[ดาวน์โหลด] [43] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
15 มิถุนายน 2563
  กำหนดส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562[ดาวน์โหลด] [48] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
15 มิถุนายน 2563
  NPU.R03 ใบรายงานตัวนักศึกษา [ดาวน์โหลด] [216] แบบฟอร์ม
ฝ่ายวิชาการ
8 พฤษภาคม 2563
  เปลี่ยนแปลงกำหนดการขอรับแบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน I และ F ประจำภาคการศึกษาที่ 2/256 ของนักศึกษาที่ออกฝึกงานในสถานประกอบการ[ดาวน์โหลด] [62] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
8 พฤษภาคม 2563

Next Last


จำนวนครั้งที่เข้าชม 01192

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์