ค้นหาจากชื่อเรื่อง หรือ ชื่องาน หรือ ชื่อฝ่าย หรือ ประเภทเอกสาร

 

แสดงเอกสารทั้งหมด ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศีกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อเรื่อง
ประเภทเอกสาร
โดย
เผยแพร่เมื่อวันที่
  หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล การทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา(NPU English-Examination)[ดาวน์โหลด] [1] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
3 เมษายน 2563
  การทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา(NPU English-Examination)[ดาวน์โหลด] [0] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
3 เมษายน 2563
  แบบส่งผลการแก้ระดับคะแนน I (Incomplete)[ดาวน์โหลด] [9] แบบฟอร์ม
ฝ่ายวิชาการ
27 มีนาคม 2563
  แบบส่งผลการแก้ระดับคะแนน F(Failed)[ดาวน์โหลด] [3] แบบฟอร์ม
ฝ่ายวิชาการ
27 มีนาคม 2563
  รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน[ดาวน์โหลด] [2] เอกสารทั่วไป
งานจัดการความรู้
25 มีนาคม 2563
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย[ดาวน์โหลด] [11] แบบฟอร์ม
งานวิจัยและนวัตกรรม
20 มีนาคม 2563
  การแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและรายงานตัวบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง(ปวส)และระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)[ดาวน์โหลด] [9] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
20 มีนาคม 2563
  กำหนดการส่งผลการเรียน ระดับอาชีวะ และระดับปริยญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน[ดาวน์โหลด] [5] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
20 มีนาคม 2563
  แจ่งอัตราค่าบริการเครื่องมือวิเคราะห์[ดาวน์โหลด] [6] ประกาศ
บริหารและแผนยุทธศาสตร์
12 มีนาคม 2563
  แจ้วกำหนดวันเปิดภาคเรียนและลงทะเบียน [ดาวน์โหลด] [7] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
9 มีนาคม 2563
  แสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.๕[ดาวน์โหลด] [19] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
5 กุมภาพันธ์ 2563
  แจ้งประกาศกองทุนบำเน็จบำนาญ[ดาวน์โหลด] [14] ประกาศ
งา่นบุคคล
3 กุมภาพันธ์ 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [54] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
3 กุมภาพันธ์ 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กีฬา มหาลัยนครพนมเกมส์ ครั้ง[ดาวน์โหลด] [72] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
30 มกราคม 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชพ ปีการศึกษา 2562[ดาวน์โหลด] [60] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
17 มกราคม 2563
  แนวปฏิบัติการส่งต้อฉบับข้อสอบปลายภาค ทุกระดับชั้น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562[ดาวน์โหลด] [16] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2563
  กำหนดการส่งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562[ดาวน์โหลด] [9] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2563
  แจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562[ดาวน์โหลด] [10] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562[ดาวน์โหลด] [30] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2563
  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ3สี[ดาวน์โหลด] [34] ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
15 มกราคม 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ3สี[ดาวน์โหลด] [72] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
15 มกราคม 2563
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี[ดาวน์โหลด] [15] ประกาศ
งานบุคคล
9 มกราคม 2563
  แนวปฏิบัติตามมาตรฐานดารประหยัดในการเบิกจ่าย เงินงบประมาณและเงินนอกระบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[ดาวน์โหลด] [23] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
12 ธันวาคม 2562
  แต่งตั้งคณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [95] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
11 ธันวาคม 2562
  แจ้งการปรับเปลี่ยนการใช้ตราสัญลักษณ์และชื่อย่อภาษาอังกฤษ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ[ดาวน์โหลด] [11] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
29 พฤศจิกายน 2562
  ประชาสัมพันธ์การจัดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP[ดาวน์โหลด] [25] ประกาศ
งานบุคคล
18 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุมนุมวิชาชีพ รับผิดชอบเวรหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ ๒[ดาวน์โหลด] [52] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7 พฤศจิกายน 2562
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนทการสอนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [103] คำสั่ง
งานบุคคล
25 ตุลาคม 2562
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [102] คำสั่ง
งานบุคคล
25 ตุลาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวทางการบริหารงานวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [66] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
10 ตุลาคม 2562
  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [22] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
9 ตุลาคม 2562
  แจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนและวันลงทะเบียนเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [35] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
8 ตุลาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคดารศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562[ดาวน์โหลด] [36] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
18 กันยายน 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓[ดาวน์โหลด] [36] คำสั่ง
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
9 กันยายน 2562
  ส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[ดาวน์โหลด] [13] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
9 กันยายน 2562
  ประกาศรับสมัคสมาชิก พ.ส.น.กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์[ดาวน์โหลด] [24] ประกาศ
งานบุคคล
4 กันยายน 2562
  การรับสมัคข้อเสนอโครงการทุนวิจัยและนวัตกรรมและทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่๒)[ดาวน์โหลด] [21] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
4 กันยายน 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"[ดาวน์โหลด] [35] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
2 กันยายน 2562
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)[ดาวน์โหลด] [28] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
28 สิงหาคม 2562
  รายงารการศึกษา เรื่องกลไก มาตรการของภาครัฐในการกำกับดูแลคุณภาพจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา[ดาวน์โหลด] [19] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับระบบ Windows_XP[ดาวน์โหลด] [13] แบบฟอร์ม
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับระบบ Windows_7[ดาวน์โหลด] [18] แบบฟอร์ม
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับระบบ IOS[ดาวน์โหลด] [12] แบบฟอร์ม
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย .DCNPU@WIFI[ดาวน์โหลด] [21] แบบฟอร์ม
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับระบบ Android[ดาวน์โหลด] [14] แบบฟอร์ม
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  ประกาศข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓[ดาวน์โหลด] [21] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
26 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ[ดาวน์โหลด] [18] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
26 สิงหาคม 2562
  การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนทุกแขนง[ดาวน์โหลด] [23] ประกาศ
งานบุคคล
26 สิงหาคม 2562
  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม[ดาวน์โหลด] [19] ประกาศ
งานบุคคล
26 สิงหาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 25622[ดาวน์โหลด] [32] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
19 สิงหาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณบดิทรเทพนวรางกูล[ดาวน์โหลด] [34] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
19 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจนวัตกรรมโครงการ S-Booter 2019 รอบชิงชนะเลิศ[ดาวน์โหลด] [27] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
19 กรกฏาคม 2562
  ขอเชิญร่วมโครงการนิเทศศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ (โอกาศ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด)[ดาวน์โหลด] [26] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
19 กรกฏาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา[ดาวน์โหลด] [67] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
12 กรกฏาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดพเนินงานโครงการส่งเสริมการออมอย่างพอเพียง[ดาวน์โหลด] [64] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
11 กรกฏาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปลูกป่า ร่วมกับชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [86] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
11 กรกฏาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [103] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
10 กรกฏาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการชุมนุมวิชาชีพ รับผิดชอบเวรหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [71] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
9 กรกฏาคม 2562
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สวทช.จัดอบรมหลักสูตรด้านเกษตรสมัยใหม่ [ดาวน์โหลด] [29] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
9 กรกฏาคม 2562
  ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒[ดาวน์โหลด] [35] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
2 กรกฏาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการจัดงาน"วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม" ประจำปี ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [78] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
1 กรกฏาคม 2562
  ให้ทุนการศึกษาต่อแก่บุคคลากรเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [38] ประกาศ
งานบุคคล
1 กรกฏาคม 2562
  ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [33] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
27 มิถุนายน 2562
  การรับข้อเสนอโครงการการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563[ดาวน์โหลด] [41] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
19 มิถุนายน 2562
  สรุปKM[ดาวน์โหลด] [39] เอกสารทั่วไป
งานประกัน
19 มิถุนายน 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดพเนินงานพิธีไหว้ครู (ระดับอาชีวศึกษา,ระดับอุดมศึกษา) ประจำภาคการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [107] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
18 มิถุนายน 2562
  ขอเชิญประกวดแกะสลักผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด[ดาวน์โหลด] [30] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
18 มิถุนายน 2562
  Km student[ดาวน์โหลด] [33] เอกสารทั่วไป
งานประกัน
16 มิถุนายน 2562
  การขายทอดตลาดพัสดุชุรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [37] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
13 มิถุนายน 2562
  งานทุนการศึกษาแบบคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.101)[ดาวน์โหลด] [28] เอกสารทั่วไป
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7 มิถุนายน 2562
  แผนกิจกรรม ทำนุ 2562[ดาวน์โหลด] [46] ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
6 มิถุนายน 2562
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [64] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
6 มิถุนายน 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนผลการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [57] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
6 มิถุนายน 2562
  ปฏิทินการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562[ดาวน์โหลด] [52] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
4 มิถุนายน 2562
  ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการจัดการศึกาษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่2)พ.ศ.2561[ดาวน์โหลด] [46] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
4 มิถุนายน 2562
  ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒(ฉบับแก้ไข)[ดาวน์โหลด] [25] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
4 มิถุนายน 2562
  ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒(ฉบับที่ 2)[ดาวน์โหลด] [23] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
4 มิถุนายน 2562
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา ๒๕๖๒(ฉบับปรับปรุง)[ดาวน์โหลด] [30] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
4 มิถุนายน 2562
  กำหนดการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็ปไซต์ [ดาวน์โหลด] [27] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
4 มิถุนายน 2562
  การกำหนดตัวพยัญชนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[ดาวน์โหลด] [27] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
4 มิถุนายน 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา[ดาวน์โหลด] [79] คำสั่ง
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้เรียน[ดาวน์โหลด] [53] คำสั่ง
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบผู้สอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน[ดาวน์โหลด] [63] คำสั่ง
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา[ดาวน์โหลด] [48] คำสั่ง
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนานักศึกษา[ดาวน์โหลด] [44] คำสั่ง
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผลที่เกิดกับอาจารย์[ดาวน์โหลด] [39] คำสั่ง
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้[ดาวน์โหลด] [47] คำสั่ง
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาอาจารย์[ดาวน์โหลด] [52] คำสั่ง
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลสาระของรายวิชาในหลักสูตร[ดาวน์โหลด] [60] คำสั่ง
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [128] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
29 พฤษภาคม 2562
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนทการสอนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [113] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
29 พฤษภาคม 2562
  แจ้งเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ระดับอาชีวศึกาา[ดาวน์โหลด] [24] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
29 พฤษภาคม 2562
  เทคนิคการให้บริการด้วยใจ[ดาวน์โหลด] [28] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกัน
29 พฤษภาคม 2562
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอชี้แจงเรื่องการปรับเปลี่ยนและนำส่งเอกสารแนบท้ายสัญญา[ดาวน์โหลด] [24] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
27 พฤษภาคม 2562
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒)[ดาวน์โหลด] [23] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
21 พฤษภาคม 2562
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ ฯลฯ[ดาวน์โหลด] [19] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
21 พฤษภาคม 2562
  แจ่งตั้งนายทะเบียนมหาวิทยาลัยนครพนม[ดาวน์โหลด] [36] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
17 พฤษภาคม 2562
  การรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา สายงานการสอน[ดาวน์โหลด] [39] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
17 พฤษภาคม 2562
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [37] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
16 พฤษภาคม 2562
  ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [22] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
16 พฤษภาคม 2562

Next Last


จำนวนครั้งที่เข้าชม 14224

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์