เอกสารประเภท เอกสารทั่วไป

เอกสารทั้งหมด 68 เรื่อง
ชื่อเรื่อง
ประเภทเอกสาร
โดย
เผยแพร่เมื่อวันที่
  สรุปKM[ดาวน์โหลด] 34 เอกสารทั่วไป
งานประกัน
19 มิถุนายน 2562
  Km student[ดาวน์โหลด] 31 เอกสารทั่วไป
งานประกัน
16 มิถุนายน 2562
  งานทุนการศึกษาแบบคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.101)[ดาวน์โหลด] 26 เอกสารทั่วไป
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7 มิถุนายน 2562
  การขอเทียบโอนผลการศึกษารายวิชาปรับพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)[ดาวน์โหลด] 46 เอกสารทั่วไป
วัดผลและประเมินผล
20 พฤศจิกายน 2561
  คู่มือเทคนิคการให้บริการด้วยใจ[ดาวน์โหลด] 57 เอกสารทั่วไป
คณะกรรมการจัดการความรู้
22 มิถุนายน 2561
  ปฏิทินงานและแผนปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] 71 เอกสารทั่วไป
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 พฤษภาคม 2561
  โครงการพัฒนาบบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม [ดาวน์โหลด] 67 เอกสารทั่วไป
บริหารและแผนยุทธศาสตร์
25 เมษายน 2561
  การยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558[ดาวน์โหลด] 64 เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
6 ธันวาคม 2560
  ระเบียบการแข่งขันกีฬาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560[ดาวน์โหลด] 76 เอกสารทั่วไป
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
30 พฤศจิกายน 2560
  กำหนดการส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] 70 เอกสารทั่วไป
งานวัดผลและประเมินผล
8 พฤศจิกายน 2560
  แจ้งแนวปฏิบัติในการขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกและยกเว้นค่าธรรมเนียมในการผ่านแดน ณ ด่านสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน) และท่าเทียบเรือการท่องเที่ยวเทศบาลนครพนม[ดาวน์โหลด] 62 เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
6 พฤศจิกายน 2560
  ขอเชิญนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "การประกวดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรสมัยใหม่ ๒๐๑๗"[ดาวน์โหลด] 57 เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
6 พฤศจิกายน 2560
  ประชาสัมพันธ์การให้เงินกู้ฉุกเฉิน[ดาวน์โหลด] 69 เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
6 พฤศจิกายน 2560
  การส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] 60 เอกสารทั่วไป
งานวัดผลและประเมินผล
3 พฤศจิกายน 2560
  การส่งผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด] 52 เอกสารทั่วไป
งานวัดผลและประเมินผล
3 พฤศจิกายน 2560
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] 58 เอกสารทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
30 ตุลาคม 2560
  สรุปรายการเอกสารที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560[ดาวน์โหลด] 68 เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
25 ตุลาคม 2560
  การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้่งที่ 7/2560[ดาวน์โหลด] 61 เอกสารทั่วไป
สำนักงานคณบดี
25 ตุลาคม 2560
   แจ้งกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์[ดาวน์โหลด] 73 เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
25 ตุลาคม 2560
  5-1-3-5[ดาวน์โหลด] 56 เอกสารทั่วไป
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560


จำนวนผู้เข้าชม 12902 คน

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์