กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 คู่มือเทคนิคการให้บริการด้วยใจ
ชื่อไฟส์:
 220620181527_47.pdf
ประเภทเอกสาร: เอกสารทั่วไป
โดย:
 คณะกรรมการจัดการความรู้
ฝ่าย:
 วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 22 มิถุนายน 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 67 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์