เอกสารประเภท คำสั่ง

เอกสารทั้งหมด 188 เรื่อง
ชื่อเรื่อง
ประเภทเอกสาร
โดย
เผยแพร่เมื่อวันที่
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] 8 คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
3 กุมภาพันธ์ 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กีฬา มหาลัยนครพนมเกมส์ ครั้ง[ดาวน์โหลด] 24 คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
30 มกราคม 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชพ ปีการศึกษา 2562[ดาวน์โหลด] 18 คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
17 มกราคม 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562[ดาวน์โหลด] 9 คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ3สี[ดาวน์โหลด] 19 คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
15 มกราคม 2563
  แต่งตั้งคณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] 39 คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
11 ธันวาคม 2562
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุมนุมวิชาชีพ รับผิดชอบเวรหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ ๒[ดาวน์โหลด] 28 คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7 พฤศจิกายน 2562
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนทการสอนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] 64 คำสั่ง
งานบุคคล
25 ตุลาคม 2562
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] 53 คำสั่ง
งานบุคคล
25 ตุลาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวทางการบริหารงานวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] 32 คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
10 ตุลาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคดารศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562[ดาวน์โหลด] 25 คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
18 กันยายน 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓[ดาวน์โหลด] 25 คำสั่ง
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
9 กันยายน 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"[ดาวน์โหลด] 21 คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
2 กันยายน 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 25622[ดาวน์โหลด] 24 คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
19 สิงหาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณบดิทรเทพนวรางกูล[ดาวน์โหลด] 27 คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
19 สิงหาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา[ดาวน์โหลด] 63 คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
12 กรกฏาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดพเนินงานโครงการส่งเสริมการออมอย่างพอเพียง[ดาวน์โหลด] 59 คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
11 กรกฏาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปลูกป่า ร่วมกับชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] 82 คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
11 กรกฏาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] 101 คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
10 กรกฏาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการชุมนุมวิชาชีพ รับผิดชอบเวรหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] 68 คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
9 กรกฏาคม 2562


จำนวนผู้เข้าชม 13174 คน

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์