เอกสารประเภท ประกาศ

เอกสารทั้งหมด 178 เรื่อง
ชื่อเรื่อง
ประเภทเอกสาร
โดย
เผยแพร่เมื่อวันที่
  แนวปฏิบัติการส่งต้อฉบับข้อสอบปลายภาค ทุกระดับชั้น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562[ดาวน์โหลด] 5 ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2563
  กำหนดการส่งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562[ดาวน์โหลด] 4 ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2563
  แจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562[ดาวน์โหลด] 5 ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2563
  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ3สี[ดาวน์โหลด] 13 ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
15 มกราคม 2563
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี[ดาวน์โหลด] 10 ประกาศ
งานบุคคล
9 มกราคม 2563
  แนวปฏิบัติตามมาตรฐานดารประหยัดในการเบิกจ่าย เงินงบประมาณและเงินนอกระบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[ดาวน์โหลด] 14 ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
12 ธันวาคม 2562
  แจ้งการปรับเปลี่ยนการใช้ตราสัญลักษณ์และชื่อย่อภาษาอังกฤษ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ[ดาวน์โหลด] 10 ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
29 พฤศจิกายน 2562
  ประชาสัมพันธ์การจัดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP[ดาวน์โหลด] 12 ประกาศ
งานบุคคล
18 พฤศจิกายน 2562
  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] 14 ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
9 ตุลาคม 2562
  แจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนและวันลงทะเบียนเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] 22 ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
8 ตุลาคม 2562
  ส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[ดาวน์โหลด] 12 ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
9 กันยายน 2562
  ประกาศรับสมัคสมาชิก พ.ส.น.กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์[ดาวน์โหลด] 20 ประกาศ
งานบุคคล
4 กันยายน 2562
  การรับสมัคข้อเสนอโครงการทุนวิจัยและนวัตกรรมและทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่๒)[ดาวน์โหลด] 18 ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
4 กันยายน 2562
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)[ดาวน์โหลด] 22 ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
28 สิงหาคม 2562
  รายงารการศึกษา เรื่องกลไก มาตรการของภาครัฐในการกำกับดูแลคุณภาพจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา[ดาวน์โหลด] 14 ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
28 สิงหาคม 2562
  ประกาศข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓[ดาวน์โหลด] 18 ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
26 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ[ดาวน์โหลด] 16 ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
26 สิงหาคม 2562
  การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนทุกแขนง[ดาวน์โหลด] 20 ประกาศ
งานบุคคล
26 สิงหาคม 2562
  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม[ดาวน์โหลด] 17 ประกาศ
งานบุคคล
26 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจนวัตกรรมโครงการ S-Booter 2019 รอบชิงชนะเลิศ[ดาวน์โหลด] 26 ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
19 กรกฏาคม 2562


จำนวนผู้เข้าชม 12901 คน

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์