เอกสารประเภท แบบฟอร์ม

เอกสารทั้งหมด 23 เรื่อง
ชื่อเรื่อง
ประเภทเอกสาร
โดย
เผยแพร่เมื่อวันที่
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับระบบ Windows_XP[ดาวน์โหลด] 12 แบบฟอร์ม
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับระบบ Windows_7[ดาวน์โหลด] 16 แบบฟอร์ม
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับระบบ IOS[ดาวน์โหลด] 10 แบบฟอร์ม
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย .DCNPU@WIFI[ดาวน์โหลด] 17 แบบฟอร์ม
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับระบบ Android[ดาวน์โหลด] 10 แบบฟอร์ม
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  แบบเสนอโครงการ ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ[ดาวน์โหลด] 66 แบบฟอร์ม
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 พฤศจิกายน 2561
  แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม(Full Proposal)[ดาวน์โหลด] 60 แบบฟอร์ม
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 พฤศจิกายน 2561
  แบบข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในชั้นเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] 54 แบบฟอร์ม
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 พฤศจิกายน 2561
  ขั้นตอนการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] 48 แบบฟอร์ม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
15 พฤศจิกายน 2561
  แบบส่งผลการแก้สัญลักษณ์ F (Failed) . (NPU.R34)[ดาวน์โหลด] 53 แบบฟอร์ม
วัดผลและประเมินผล
15 พฤศจิกายน 2561
  แบบส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I (Incomplete) . (NPU.R16)[ดาวน์โหลด] 63 แบบฟอร์ม
วัดผลและประเมินผล
15 พฤศจิกายน 2561
  ตัวอย่างการพิมพ์ข้อสอบและคำชี้แจง[ดาวน์โหลด] 76 แบบฟอร์ม
วัดผลและประเมินผล
14 กันยายน 2561
  รายงานการขาดเรียนของนักศึกษาที่มีเวลาเรียนต่ำกว่า 80%[ดาวน์โหลด] 70 แบบฟอร์ม
ฝ่ายพํฒนานักศึกษา
8 สิงหาคม 2561
  บันทึกการตรวจสอบการกู้ยืม[ดาวน์โหลด] 44 แบบฟอร์ม
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7 มิถุนายน 2561
  คู่มือการเชื่อมต่เครือข่ายไร้สายด้วย Windows 7[ดาวน์โหลด] 43 แบบฟอร์ม
ศูนย์คอมพิวเตอร์
1 พฤษภาคม 2561
  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้[ดาวน์โหลด] 119 แบบฟอร์ม
ฝ่ายวิชาการ
17 พฤศจิกายน 2560
  แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน[ดาวน์โหลด] 116 แบบฟอร์ม
งานหลักสูตรและการสอน
15 พฤศจิกายน 2560
  การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ดาวน์โหลด] 70 แบบฟอร์ม
งานวิจัย
13 พฤศจิกายน 2560
  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน[ดาวน์โหลด] 74 แบบฟอร์ม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
22 กุมภาพันธ์ 2560
  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู – อาจารย์[ดาวน์โหลด] 62 แบบฟอร์ม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
22 กุมภาพันธ์ 2560


จำนวนผู้เข้าชม 13170 คน

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์