กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 รายงานการขาดเรียนของนักศึกษาที่มีเวลาเรียนต่ำกว่า 80%
ชื่อไฟส์:
 080820181549_01.pdf
ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์ม
โดย:
 ฝ่ายพํฒนานักศึกษา
ฝ่าย:
 พัฒนานักศึกษา
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 8 สิงหาคม 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 82 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์