กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แบบส่งผลการแก้สัญลักษณ์ F (Failed) . (NPU.R34)
ชื่อไฟส์:
 151120181014_58.pdf
ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์ม
โดย:
 วัดผลและประเมินผล
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 15 พฤศจิกายน 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 61 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์