กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม(Full Proposal)
ชื่อไฟส์:
 161120180948_31.pdf
ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์ม
โดย:
 ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
ฝ่าย:
 วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 16 พฤศจิกายน 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 71 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์