กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 ขั้นตอนการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อไฟส์:
 151120181056_51.pdf
ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์ม
โดย:
 งานประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่าย:
 วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 15 พฤศจิกายน 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 58 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์