ค้นหาจากชื่อเรื่อง หรือ ชื่องาน หรือ ชื่อฝ่าย หรือ ประเภทเอกสาร

 

แสดงเอกสารทั้งหมด ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศีกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อเรื่อง
ประเภทเอกสาร
โดย
เผยแพร่เมื่อวันที่
  แสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.๕[ดาวน์โหลด] [6] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
5 กุมภาพันธ์ 2563
  แจ้งประกาศกองทุนบำเน็จบำนาญ[ดาวน์โหลด] [4] ประกาศ
งา่นบุคคล
3 กุมภาพันธ์ 2563
  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ3สี[ดาวน์โหลด] [16] ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
15 มกราคม 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ3สี[ดาวน์โหลด] [19] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
15 มกราคม 2563
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี[ดาวน์โหลด] [11] ประกาศ
งานบุคคล
9 มกราคม 2563
  แนวปฏิบัติตามมาตรฐานดารประหยัดในการเบิกจ่าย เงินงบประมาณและเงินนอกระบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[ดาวน์โหลด] [14] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
12 ธันวาคม 2562
  แจ้งการปรับเปลี่ยนการใช้ตราสัญลักษณ์และชื่อย่อภาษาอังกฤษ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ[ดาวน์โหลด] [10] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
29 พฤศจิกายน 2562
  ประชาสัมพันธ์การจัดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP[ดาวน์โหลด] [12] ประกาศ
งานบุคคล
18 พฤศจิกายน 2562
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนทการสอนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [64] คำสั่ง
งานบุคคล
25 ตุลาคม 2562
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [53] คำสั่ง
งานบุคคล
25 ตุลาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓[ดาวน์โหลด] [25] คำสั่ง
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
9 กันยายน 2562
  ประกาศรับสมัคสมาชิก พ.ส.น.กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์[ดาวน์โหลด] [20] ประกาศ
งานบุคคล
4 กันยายน 2562
  การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนทุกแขนง[ดาวน์โหลด] [21] ประกาศ
งานบุคคล
26 สิงหาคม 2562
  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม[ดาวน์โหลด] [17] ประกาศ
งานบุคคล
26 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจนวัตกรรมโครงการ S-Booter 2019 รอบชิงชนะเลิศ[ดาวน์โหลด] [26] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
19 กรกฏาคม 2562
  ขอเชิญร่วมโครงการนิเทศศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ (โอกาศ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด)[ดาวน์โหลด] [23] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
19 กรกฏาคม 2562
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สวทช.จัดอบรมหลักสูตรด้านเกษตรสมัยใหม่ [ดาวน์โหลด] [26] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
9 กรกฏาคม 2562
  ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒[ดาวน์โหลด] [32] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
2 กรกฏาคม 2562
  ให้ทุนการศึกษาต่อแก่บุคคลากรเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [36] ประกาศ
งานบุคคล
1 กรกฏาคม 2562
  ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [30] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
27 มิถุนายน 2562


จำนวนผู้เข้าชม 13172 คน

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์