ค้นหาจากชื่อเรื่อง หรือ ชื่องาน หรือ ชื่อฝ่าย หรือ ประเภทเอกสาร

 

แสดงเอกสารทั้งหมด ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศีกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อเรื่อง
ประเภทเอกสาร
โดย
เผยแพร่เมื่อวันที่
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [8] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
3 กุมภาพันธ์ 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กีฬา มหาลัยนครพนมเกมส์ ครั้ง[ดาวน์โหลด] [24] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
30 มกราคม 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชพ ปีการศึกษา 2562[ดาวน์โหลด] [18] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
17 มกราคม 2563
  แนวปฏิบัติการส่งต้อฉบับข้อสอบปลายภาค ทุกระดับชั้น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562[ดาวน์โหลด] [9] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2563
  กำหนดการส่งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562[ดาวน์โหลด] [6] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2563
  แจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562[ดาวน์โหลด] [5] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562[ดาวน์โหลด] [9] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวทางการบริหารงานวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [32] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
10 ตุลาคม 2562
  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [15] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
9 ตุลาคม 2562
  แจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนและวันลงทะเบียนเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [23] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
8 ตุลาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคดารศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562[ดาวน์โหลด] [25] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
18 กันยายน 2562
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)[ดาวน์โหลด] [22] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
28 สิงหาคม 2562
  รายงารการศึกษา เรื่องกลไก มาตรการของภาครัฐในการกำกับดูแลคุณภาพจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา[ดาวน์โหลด] [15] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับระบบ Windows_XP[ดาวน์โหลด] [12] แบบฟอร์ม
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับระบบ Windows_7[ดาวน์โหลด] [16] แบบฟอร์ม
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับระบบ IOS[ดาวน์โหลด] [10] แบบฟอร์ม
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย .DCNPU@WIFI[ดาวน์โหลด] [17] แบบฟอร์ม
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับระบบ Android[ดาวน์โหลด] [10] แบบฟอร์ม
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา[ดาวน์โหลด] [63] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
12 กรกฏาคม 2562
  ขอเชิญประกวดแกะสลักผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด[ดาวน์โหลด] [29] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
18 มิถุนายน 2562


จำนวนผู้เข้าชม 13176 คน

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์