กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมิณผลกลางภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษา ท่ี ๒/๒๕๖๐
ชื่อไฟส์:
 041220170921_33.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 ฝ่ายวิชาการ
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 4 ธันวาคม 2560
จำนวนดาวน์โหลด:
 64 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์