กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แต่งตั้งครู-อาจารย์ ทำหน้าที่ควบคุมและนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชื่อไฟส์:
 190320181455_16.pdf
ประเภทเอกสาร: คำสั่ง
โดย:
 งานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 19 มีนาคม 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 80 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์