กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา
ชื่อไฟส์:
 240520181102_34.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 งานบุคคล
ฝ่าย:
 บริหารและแผนยุทธศาสตร์
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 24 พฤษภาคม 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 54 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์