กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แจ้งมัติการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ชื่อไฟส์:
 081120181042_48.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 ฝ่ายบริหาร
ฝ่าย:
 บริหารและแผนยุทธศาสตร์
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 8 พฤศจิกายน 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 47 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์