กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนและวันลงทะเบียนเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
ชื่อไฟส์:
 250920181042_52.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 งานทะเบียน
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 25 กันยายน 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 162 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์