กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แนวทางปฏิบัติจัดจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่อง
ชื่อไฟส์:
 270220181222_37.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 งานการเงินและบัญชี
ฝ่าย:
 บริหารและแผนยุทธศาสตร์
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 27 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 79 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์